4 Ağustos 2013

Yönetici atama değerlendirmesi

ile Maksut Balmuk

headline Yönetici atama değerlendirmesi

Yönnetici atama yönetmeliğinde yer alan değişiklikleri yorumluyoruz

Defalarca yazdıkönemli olan yönetmeliğin yayımlanması değil yönetmeliğin kamuoyunun daha doğrusu eğitimcilerin beklentilerine cevap vermesi önemlidir diye…

 

28 Şubat 2013tarihli yönetmeliğe göre uygulanabilir bir yönetmelikle karşı karşıyayız fakat eğitim camiasının talepleriyle örtüşen bir yönetmelik söz konusu değil.

 

Özellikle 4+4+4 ‘den dolayı Dönüşen okulların yöneticilerine atanma hakkı tanınsın oldukları kurumda kalsınlar diye öneride bulunmuştuk. Bu önerimiz karşılık bulmuş böylece 4+4+4 nedeniyle okulu Ortaokul yapılan sınıföğretmenleri ile tam tersi durumdaki branşöğretmenleriokullarında kalacaklar.

 

Norm fazlaları sorununu da çözün demiştik. Artık sorun çözmeye gerek kalmaksızın onların yöneticilikleri iki yıl düşmeyecek yani sürece yayılan bir durum var. Bu da taslakta olmayıp yönetmelikte yerini alan bir husus.

 

Öğretmen olarak atanabilmek şartı kaldırılarak maaş karşılığı dersi bulunmak şartı getirilmesi de yerinde bir karardır. Böylece örneğin Türkçe, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Matematik, İlköğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri isterlerse Ortaokul veya Liseye atanabilecekler.

 

Bu ve benzeri olumlu gelişmelere rağmen çokça tepki çeken sözlü sınav ve müdür yardımcılığı atamalarında Ek-1 uygulamasının yerini koruması bakanlığın niyetini ortaya koyar niteliktedir.

 

Şimdi de maddeler üzerinden genel bir değerlendirme yapalım:

Yönetmeliğin aslı siyah, değerlendirmelerimiz ise Kırmızıolarak ele alınacaktır.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,

b) Atama: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarını yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,

c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanları ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanı ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumları,

e) Hizmet bölgesi: İllerde, Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen A, B, C ve D eğitim kurumu tiplerini,

f) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,

g) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu müdürlüğüne atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,

ğ) Yer değiştirme: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde il içerisinde görev yerlerini değiştirmelerini,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

ı) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,

ifade eder.

 

Müdür başyardımcılığı yöneticilik tanımında yok. Oysaki   ilerleyen maddelerde atanma şekli bile var…

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar

 

Sınava başvuru ve atama şartları

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak,

 

Yukarıda belirttiğimiz üzere atanılacak okulda aylık   karşılığı ders varsa atanabilmek mümkün. Bu konuda açığa kavuşturulması gereken   hususlar;

 

1- Meslek dersi öğretmenleri her meslek lisesine atanabilirler   mi?

2- Yeni açılan yada dönüşen bir Ticaret Meslek Lisesinde   ilk yıl meslek dersi olmadığı için bu okullara Muhasebe öğretmeninin dahi atanamaması   durumyla geçmişte de karşılaşılmıştır. Aynı sorun benzer meslek liselerini de   kapsayacak şekilde devam edecek gibi görülmektedir. Bu durumda dönüşen İmam   Hatip Lisesine de meslek öğretmeni öncelikli atanamayacaktır.

 

ç) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

d) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olmak,

 

Geçmişte A tipi okul müdürü olabilmek için en az 3 yıl   müdür yardımcılığı şartı varken bir yıla indirilmiştir. Müdür yardımcılığı için   ise iki yıl öğretmenlik yapmış olmak yeterli olacak.

 

e) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

 

Bu madde ile ilgili geniş bir değerlendirmeyi daha sonra   yapacağız.:

 

şartları aranır.

 

(2) Yöneticilik sınavına başvuru için birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.

 

Sınav duyuruları ve başvuru

MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

 

Komisyonlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Sınav Komisyonu; Bakanlıkta, bir müsteşar yardımcısının veya İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veyahut görevlendirilecek bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.

(3) Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki mevzuat konularını belirlemek,

b) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin tedbirleri almak, genel gözetim ve denetimi yapmak,

c) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

(5) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürü veya daha üst görevlerde bulunan Bakanlık personeli veya üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek bir kişinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

(6) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(7) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yapmak ve eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,

b) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip oy çokluğuyla sonuçlandırmak.

(8) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna ikinci ve beşinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenebilir.

(9) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

 

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınav duyurusu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce kadro ihtiyaçları dikkate alınarak merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) Eğitim Kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) Eğitim Kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın tamamı esas alınarak atama puanı belirlenir.

Müdürlük için;

Yazılı sınavın %70’i

Sözlü Sınavın %30’u

Ek-1’in de tamamı

Toplanarak atama puanı belirlenecek.

 

(5) Eğitim Kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanı ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın toplamı esas alınarak atama puanı belirlenir.

 

Müdür yardımcılığı için;

Yazılı sınav puanı

Ek-1 puanının tamamı

Toplanacak ve atama puanı belirlenecek.

 

(6) Adayların Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan atama puanları il millî eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan ve elektronik posta yoluyla en geç 10 gün içerisinde adaylara tebliğ edilir.

 

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, müdür ve müdür yardımcıları için ayrı ayrı yapılır ve aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:

a) Türkçe dil bilgisi: % 10,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,

c) Okul yönetimi ve geliştirme: %10,

ç) Eğitim-öğretim liderliği:%10,

d) Eğitim ve yönetimde etik: %4,

e) Türk idare sistemi: %5,

f) Protokol kuralları: %2,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,

ğ) Genel kültür: %8,

h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.

 

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç bir ay içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik posta adresine tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %20,

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %15,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

f) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,

g) Genel kültür düzeyi: %15,

konularından değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar, ikinci fıkranın (a) ve (g) bentlerinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.

(5) Sözlü sınav sonuçlarına itiraz Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalar

 

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri, başvuru ve atamalara ilişkin hususları atama puanı hesaplanan adaylara elektronik ortamda ilan ve elektronik posta yoluyla tebliğ eder. Adaylara, yönetici olarak atanmak istedikleri eğitim kurumlarını seçmeleri için en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar tercihlerini elektronik ortamda, duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirirler.

 

Sınava dayalı atamalar (ilk atama)’da 20 tercih hakkı   verilecek. Atamalar Mayıs-haziran aylarında sonuçlandırılacak fakat geçici maddeye   göre 2013’e mahsus olmak üzere 03 Ekim 2013 tarihine kadar atamalar yapılacak.

 

2) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

(3) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.

(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır.

(5) İmam hatip ortaokulu ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.

(6) Müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.

 

Müdür başyardımcılığına aynı okulda görev yapan müdür   yardımcılarından birini Okul Müdürü bildirecek, İl MEM teklif edecek ve valilik   atayacak.

 

Burada da sorun vardır. Yönetici tanımında Müdür başyardımcılığı   yokken burada atama şekli belirtilmiştir. Okul müdürüne rahat çalışabileceği   bir kişiyi teklif etme hakkı verilmişse de okul müdürü bu okula atandığında   mevcut başyardımcı varsa onunla devam etmek ya da müdürün örneğin 3. yılında   boşalan bir kadroya müdür başyardımcısı atandığında müdür 3 yıl sonra rotasyona   tabi olacak fakat başyardımcı yeni gelen müdürle 3 yıl daha çalışacaktır. Burada   doğru bir yaklaşım sergilenmemiş gibi görülmektedir.

 

Kısacası müdüre başyardımcı seçme hakkı veriyorsun (hukuki   olduğu tartışılır seçme kriteri yok vs)

 

Fakat sonra müdür rotasyona gidecek gelen müdür, başyardımcısını   kendi seçmemiş olacak ya da başyardımcısına sonra rotasyon uygulayacaksın muhtemelen   müdürler hemen başyardımcılıklarını dolduracağından boş başyardımcı kadrosu   bulunmayacağından genellikle başyardımcılar karşılıklı yer değiştiricek.

 

Yönetmelik mantığı müdür başyardımcısını müdür seçsin   diyor. Fakat müdür rotasyoncu, başyardımcı rotasyoncu olunca bu mantık işlemiyor.

 

 

Kurucu müdür

MADDE 13 –(1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına; eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadroya bağlı atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddeye göre müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.

Kurucu müdürlük için taslaklarda sınav kazananlar arasından   denilirken sınava girebilme hakkı olanlar olarak değiştirilmiş ve yine valiliklere   yetki verilerek kadrolaşmanın penceresi aralanmıştır.

 

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 14 – (1) Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

 

Merkez teşkilata bağlı eğitim kurumları

MADDE 15 – (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı; hizmet içi eğitim enstitüleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, akşam sanat okulları, öğretmen evleri ile yaygın eğitim kurumları ve diğer kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda sözlü sınav ve değerlendirme, eğitim kurumunun bulunduğu ilde kurulan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Kurum Tiplerinin Tespiti ve Yer Değiştirmeler

 

Hizmet bölgeleri ve kurum tipleri

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında hizmet bölgeleri her ilde Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen eğitim kurumu tiplerini ifade eder.

(2) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri, Ek-2 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda A, B, C ve D tipi olmak üzere valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

 

Kurum tipi uygulaması geri getirilmiştir. Her kurum tipi   bir hizmet bölgesi olarak tanımlanmıştır.

 

Hizmet süresinin başlangıcı

MADDE 17 – (1) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine tabi tutulan eğitim kurumları yöneticilerinin bulundukları kurumdaki hizmet süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır.

(2) İsteğe veya çalışma süresine bağlı olarak, kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin hizmet süresi yeniden başlar.

 

Rotasyon ya da isteğe bağlı yer değiştirmelerde hizmet   süresi o okula ilk atanılan zamandan başlamaktadır. Yani okulum dönüştü genel   lise idi meslek oldu bu nedenle süre yeniden mi başlayacak şeklinde bir tereddüt   olmayacak…

 

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarından da 10 olmak üzere en fazla 20 tercih yaparak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

 

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde 3 yılı doldurmak şartıyla;

 

Görev yapılmakta olan hizmet bölgesinden (kurum tipinden)   10 tercih, üst ve alt kurum tiplerinden ise 10 tercih olmak üzere toplam 20   tercih yapılabilecek.

 

(2) 12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, boş bulunan müdür yardımcılıklarına bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler.

 

Müdür başyardımcılığı ikiye ayrılıyor;

Birincisi: Bu yönetmelikten önce müdür başyardımcısı   olanlar (bunların başyardımcılıkları sürekli devam edecek)

 

İkincisi: Bu yönetmelikle beraber başyardımcı olacaklar.   (bunlar müdür her türlü yer değiştirmede müdür yardımcısı olarak kabul ediliyorlar.)

 

Bu nedenle rotasyonda ya da isteğe bağlıda yer değiştirecek   müdür başyardımcılarından;

 

Şu anda müdür başyardımcısı olanlar Müdür başyardmıcısı   olarak yer değiştirebilirler, bugünden sonra baş yardmıcı olacaklar 3 yıl sonra   müdür yardımcısı olarak yer değiştirebilecekler.

 

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, tercihleri ve norm ihtiyaçları dikkate alınarak bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle müdür başyardımcısı olarak atanabilirler.

(4) Bu maddeye göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır.

 

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 19 – (1) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, il içinde bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri; tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla değiştirilir.

 

Rotasyonun süresi 6 yıl oldu. Tüm kadrolar için bu süre   6 yıl. Başyardımcıların durumu yukarıda bahsettiğimiz maddeyle aynı.

 

(3) Yöneticilerin her hizmet bölgesi için belirlenen altı yıllık hizmet sürelerini aynı eğitim kurumunda tamamlamaları esastır. Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için de 10 olmak üzere en fazla 20 tercihte bulunurlar. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

(4) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları elektronik ortamda valiliklerce gerçekleştirilecek kura sonucuna göre hizmet bölgelerinden birine re’sen yapılır.

(5) Bu maddeye göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar valiliklerce duyurulur.

(6) Bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(7) 12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, müdür başyardımcısı olarak yer değiştirmeye tabi tutulur.

 

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 20 – (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde; sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

 

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 21 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, öncelikle alt hizmet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarına olmak kaydıyla hizmet bölgelerindeki başka bir eğitim kurumuna atanırlar.

(2) Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır.

(3) Bu madde kapsamında yer değiştirme veya atamaya tabi tutulanlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, beş yıl geçmeden ayrıldıkları ile sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 22 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanır.

(3) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(4) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.

 

Burada da bir çelişki vardır.

 

Madde de; “Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri,   durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını   onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder”. Denilmektedir. Buradan   boş olan kuruma atamanın yapılacağı anlaşılmaktadır. Oysaki ilerleyen cümleler   okunduğunda “Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak   duyurulara başvuruda bulunabilirler.” Denilerek kişinin tercihine bırakılmıştır.   Yani ilk cümlede boş bulunduğu anda idare kişiye teklif eder ve atama yapar   şeklinde iken sonraki cümle iki yıl bekleyebilir bu süre içerisinde fırsatını   bulduğunda öncelikli olarak tercihine atanır. Anlaşılmaktadır. Bu çelişkinin   açıklığa kavuşturulması gerekir.

 

Yöneticilik görevinin sona ermesi

MADDE 23 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ile uluslararası kuruluşlarda ya da yurt içinde, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilenler hariç, bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

ç) Norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri,

d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri,

sona erer.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden bu durumları ortadan kalkanlar; daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliğinin boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması ve talepleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek durumlarına uygun boş bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanırlar. Bu şekilde atanamayanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu fıkraya göre öğretmen olarak atananlar, bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde eğitim kurumu yöneticiliği normu boşalması halinde, boşalan yöneticilik görevine öncelikle yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(3) Kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılanlar, tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadro bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 28/2/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.

 

Bu yıla mahsus olmak üzere atamalar iki ay içerisinde   tamamlanacaktır. Yani ilk atama (sınava dayalı), isteğe bağlı ve çalışma süresine   bağlı (rotasyon) atamaları yapılacaktır.

 

Dönüştürülen okulların yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır.

 

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Son Söz olarak; Bakanlığın çok acil olarak genelge yayımlaması   ve illere yol haritası çizmesi gerekmektedir. Belirttiğimiz ve bundan sonraki   süreçte belirteceğimiz konularda açıklama yapması da kafa karışıklıklarını giderecektir.

 

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Yazının MEMURLAR.NET kaynak linki için TIKLAYINIZ...