21 Haziran 2013

Yönetici atama değerlendirmemiz

ile Maksut Balmuk

headlineTaslak üzerinde genel bir değerlendirme yaparak önerilerde bulunmaya çalışacağız.Kırmızı ile yazılanlar değerlendirmelerimizdir.Siyah olanlar ise taslağın kendisi.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim KurumuYöneticileri Atama Ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilikleriniikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürlerini, müdür başyardımcılarını ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,

b) Atama: Eğitim kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,

c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek 1 Yönetici Değerlendirme Formunun %20’si esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanının %70’i ve Ek 1 YöneticiDeğerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u esas alınarak hesaplanan puanı,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve yöneticileri Bakanlıkça atanan yurtdışındaki okul ve merkezlerini,

e) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliği için yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,

f) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliğine atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,

g) Yer değiştirme: Yöneticilerin atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,

ğ) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

h) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar

Sınava başvuru ve atama şartları

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek,

Maaş karşılığı dersi bulunmak olmalı… Aksi halde geçmişte yaşanan sorunlar devam edecektir. Ayrıca daha önce de eleştiri konusu olan; yeni açılan ve sadece 9.sınıfı bulunan bir meslek lisesinde sadece kültür dersleri bulunduğundan meslek dersi öğretmenlerinin atanmaları mümkün olmamaktadır. Örneğin Ticaret Meslek Lisesine Muhasebe öğretmeninin atanamaması gibi bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu durum gözetilmelidir.

Yine bu maddede bulunması gereken bir başka husus ise;

Tüm yargı kararlarına rağmen sınavla öğrenci ve öğretmen alan liselere yapılacak atamalarda bu tür okul öğretmeni olmak şartının getirilmesi olmalıdır.

Anadolu liseleri için bu durum bundan sonraki süreçte geçerli olmasa da (Genel Lise kalmadığından) Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde bu durum yeniden değerlendirilmelidir. Aksi halde daha önceki yargı kararlarında olduğu gibi eksik düzenlemeden yargıdan dönebilir.

c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için en az sekiz yıl öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır. Aday öğretmenlikte geçen süreler hesaba katılmaz.

Madde açıklığa kavuşturulmalı ve müdürlük sınavı için en az sekiz yıl öğretmenlik veya iki yıl eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olmak;

Şeklinde düzenlenmelidir. Aksi halde madde bu şekliyle kalırsa 8 yıl öğretmenliğin üzerine 2 yıl yöneticilik algılanır ki bu doğru olmaz. Ayrıca Müdürbaşyardımcılığı şartlara konulmadığından cümle eğitim kurumu yöneticiliği olarak düzeltilmelidir. Hiç yöneticilik tecrübesi olmayan öğretmenlerin okul/kurum müdürlüğüne atanmaları hususu yeniden gözden geçirilmelidir.

Aday öğretmenlikte geçen süre hesaba katılmalıdır… Kaldı ki aday öğretmenlere dahi müdür yetkililik verilidiği unutulmamalıdır.

d) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde; adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

şartları aranır.

aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, kaldırılmalıdır. Aksi halde bu cezaları alanların da idareciliğini düşürmek gerekebilir.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.

Komisyonlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) a) Sınav Komisyonu: Bakanlıkta, insan kaynaklarından sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında veya görevlendireceği İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.

b) Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

c) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,

2) Sınavın yürütülmesine ilişkin tedbirleri almak, genel gözetim ve denetimi yapmak,

3) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,

4) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(3) a) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

c) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

1) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,

2) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(4) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir.

(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ihtiyaca binaen Eylül ayında merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) a) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; her ilde ilan edilen eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Birden çok eğitim kurumu için sözlü sınava çağrılan adaylar, tek bir sözlü sınava tabi tutulur.

her ilde ilan edilen eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. BU hükme göre atama yapmak akıl karı değildir.

Şimdi bir örnek verelim. Gerçi bunlardan bazıları atandı ama yine de örnek teşkil eder.

İstanbul’da 30 boş kadro ilan ettiniz diyelim… İlk 90’a giren kişilere baktığımızda sadece bir tane Okul Öncesi alanı öğretmeni olduğunu ve 5 tane de Rehber öğretmen olduğunu görürsünüz. Bu durumda ilan edeceğiniz Anaokulu sayısı 6’da fazla ise ve bu 6 kişi de bu okulları tercih ederse bazı okullar boş kalır. İstanbul’un sonuç listesi şöyle:

Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL ÜSKÜDAR 93,939
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL EYÜP 93,939
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL PENDİK 93,939
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL ÜMRANİYE 93,939
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL ŞİŞLİ 93,939
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL ŞİLE 93,939
Coğrafya 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 92,929
Fen ve Teknoloji 34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 92,929
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL ÜSKÜDAR 92,929
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL PENDİK 92,929
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 92,929
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 91,919
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL KAĞITHANE 91,919
Muhasebe ve Finansman 34 İSTANBUL PENDİK 91,919
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL TUZLA 91,919
Bilişim Teknolojileri 34 İSTANBUL EYÜP 91,919
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL AVCILAR 91,919
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL ESENLER 91,919
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL SULTANGAZİ 91,919
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 91,919
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 34 İSTANBUL ÜSKÜDAR 90,909
Felsefe 34 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 90,909
Biyoloji 34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BAĞCILAR 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL SULTANBEYLİ 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BAKIRKÖY 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 90,909
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU 90,909
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL SULTANGAZİ 90,909
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 34 İSTANBUL TUZLA 89,899
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL PENDİK 89,899
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 89,899
Biyoloji 34 İSTANBUL FATİH 89,899
İ.H.L. Meslek Dersleri 34 İSTANBUL TUZLA 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 89,899
Fen ve Teknoloji 34 İSTANBUL ÇATALCA 89,899
Coğrafya 34 İSTANBUL ÇEKMEKÖY 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL ATAŞEHİR 89,899
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL FATİH 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL PENDİK 89,899
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 89,899
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL ATAŞEHİR 89,899
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL PENDİK 89,899
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL ÜMRANİYE 89,899
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL ÇEKMEKÖY 89,899
Teknoloji ve Tasarım 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 89,899
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL ATAŞEHİR 89,899
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL PENDİK 88,889
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL KARTAL 88,889
Türkçe 34 İSTANBUL FATİH 88,889
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL EYÜP 88,889
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 88,889
İngilizce 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 88,889
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL ATAŞEHİR 88,889
İlköğretim Matematik Öğr. 34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 88,889
İngilizce 34 İSTANBUL GÜNGÖREN 88,889
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 88,889
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL BEYOĞLU 88,889
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL ESENYURT 88,889
Rehber Öğretmen 34 İSTANBUL ÜSKÜDAR 88,889
Türkçe 34 İSTANBUL PENDİK 88,889
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL ESENLER 88,889
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL ÜSKÜDAR 88,889
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL TUZLA 88,889
Okul Öncesi Öğrt 34 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 88,889
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL KARTAL 88,889
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL KARTAL 88,889
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL TUZLA 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 87,879
Metal Teknolojisi 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 87,879
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL GÜNGÖREN 87,879
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL KADIKÖY 87,879
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 87,879
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL SİLİVRİ 87,879
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 34 İSTANBUL TUZLA 87,879
Bilişim Teknolojileri 34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL GÜNGÖREN 87,879
İngilizce 34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BAKIRKÖY 87,879
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL AVCILAR 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL MALTEPE 87,879
Biyoloji 34 İSTANBUL ÇATALCA 87,879
Sınıf Öğretmenliği 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 87,879
Sosyal Bilgiler 34 İSTANBUL FATİH 87,879
Türk Dili ve Edebiyatı 34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 87,879
Din Kült. ve Ahl.Bil. 34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 87,879

Şimdi denilecek ki boş kalan kadrolar için yeniden duyuruya çıkılır. Belki doğru gibi görünüyor fakat;

Bir kadronun boş kaldığını düşünün ve bu okulda anaokulu olsun. Çağıracağınız kişi sayısı 3 olacağına göre bu üç kişi içerisinde Anaokuluna atanacak kişi yoksa atama yapamazsınız. Yani sistem kilitlenir.

Bu nedenle en sonda da belirttiğim gibi kesin ve net çözüm sözlü sınav uygulamasından vaz geçilmesidir.

b) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si esas alınarak atama puanı belirlenir.

(4) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u esas alınarak atanma puanı belirlenir.

(5) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adayların hesaplanan atama puanları ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:

a) Türkçe dil bilgisi: %10,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,

c) Okul yönetimi ve geliştirme: % 8,

ç) Eğitim öğretim liderliği:%10,

d) Eğitim ve yönetimde etik: % 4

e) Türk idare sistemi: % 2,

f) Protokol kuralları: % 2,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5,

ğ) Genel kültür: %5,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: %50.

(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için ayrı yazılı sınav yapılır.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç on beş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %30,

Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,

Genel kültür düzeyi: %10,

konularından sınava tabi tutulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalar

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 – (1) Valilikler, atama yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları atama puanı hesaplanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.

(2) 8 inci maddede öngörülen sınav değerlendirmelerinde başarılı bulunan adayların atanacakları eğitim kurumları, yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

(3) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.

(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır.

(5) İmam hatip ortaokul ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.

(6) Müdür başyardımcılığına, müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir.

Kurucu müdür

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.

(2) Kurucu müdür olarak en az üç ay görev yapanlar, görevli oldukları eğitim kurumunun duyuruya çıktığı tarih itibarıyla 19 uncu madde kapsamında değerlendirilirler.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 14 – (1) Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, ilgili il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirmeler

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

(2) Çalıştıkları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan Müdür başyardımcıları, yer değiştirme istekleri halinde il içinde boş olan eğitim kurumlarına Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre müdür yardımcısı olarak atanırlar.

BU maddede kastedilen müdür başyardımcıları isterlerse müdür yardımcısı olabilirler şeklinde ise cümle düzeltilmelidir.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak her yıl Temmuz-Ağustos ayı içerisinde yapılır.

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 16 – (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla re’sen gerçekleştirilir.

6 yıl gelmesi mevcut Müdürbaşyardımcısı/müdüryardımcılarında hak kaybı yaratabilir çünkü onlar 8 yıla göre yaptıkları planlarından vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle tüm idarecilikler için 8 yıl şartı eğitimdeki süreklilik açısından da yararlı olacaktır.

(2) Bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(3) Müdür başyardımcıları bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler.

Bakanlık müdür başyardımcılığında tereddütlere yol açmaktadır. Bu kadro var mı yok mu belli değildir. Asıl çelişki bir yandan atama usulünü müdür inhası MEM teklifi vali onayı getirirken diğer taraftan yer değiştirmeyle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu kadronun kaldırılması en yerinde karar olacaktır. Müdür istediği müdür yardımcısına bu görevleri verir ve sorun çözülür. Fakat başyardımcının ücret kaybı olmaması için tüm müdür yardımcılarına Müdür başyardımcısı kadar ücret ödenmelidir.

 

(4) Yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Haziran-Temmuz aylarında sonuçlandırılır.

(5) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine uğrayan eğitim kurumları yöneticilerinin çalışma süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 17 – (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 19 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu kurumdaki yöneticilerden istekli olan da norm fazlası olabilmelidir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir.

(3) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.

(4) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Kurucu müdürlerin bu madde kapsamına alınması doğru değildir. Kurucu müdürlük için hiçbir kıstas konulmaz ve sadece takdir yetkisi ile görevlendirme yapılırken bir de atamada önceliğe tabi tutulması doğru değildir. Bu durumda valilik beni yeni açılan bir Fen Lisesine siyasi ya da kişisel ilişkilerle kurucu müdür olarak görevlendirilen bir kişi 3 ay sonra bu okula asil müdür olabilecektir. Kurucu müdürlüğün ek puanı da düşünüldüğünde bu çok da rahat gerçekleşebilecektir.

Yöneticilik görevinin sona ermesi

MADDE 20 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il milli eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Öğretmen olarak atanmaları halinde bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde boş eğitim kurumu yöneticiliği oluşması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(3) Yöneticilik normu kaldırılan ya da norm kadro fazlası durumuna gelen yöneticiler, iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri sona erer, istekleri de dikkate alınarak eğitim bölgesi dâhilinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

(4) Eğitim kurumu yöneticileri, kendi istekleri doğrultusunda yöneticilikten ayrılmaları halinde yöneticilikleri sona erer, boş kadro olması ve istemeleri halinde kendi kurumlarına yada il dâhilinde tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

(5) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticilikleri alınmasına karar verilenlerin yöneticilikleri düşer ve üç yıl süreyle yöneticilik başvurunda bulunamazlar.

Yeniden atama

MADDE 21- (1) Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanlar, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az bir, en çok üç yıl içinde ayrıldıkları yöneticilik görevine yeniden atanmak üzere başvurabilirler.

Bu maddede de yönetmeliğin genel felsefesine aykırı daha doğrusu çelişkili durum vardır. Bir yandan hiç idarecilik yapmayan öğretmene müdürlük hakkı tanınırken müdürlükten ayrılan bir kişinin geri dönüşü için 3 yıl sınırlaması getirilmesi doğru değildir.

Yeniden atamada;

Daha önceki yönetmeliklerde yer alan; özür, alan değişikliği, İsteğe bağlı yer değiştirme gibi nedenlerle yöneticilikten ayrılan (yöneticiliği düşen) bir kişinin yeniden atama kapsamında atanabilmesi için beklenmesi gereken bir yıllık şartın kaldırılması gerekir.

(2)Yeniden atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak 12 nci maddenin uygulanmasından sonra boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerine Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ataması yapılamayan eğitim kurumu yöneticilikleri

MADDE 22 – (1) İlk atama, isteğe bağlı yer değiştirmeler veya yeniden atama kapsamında üç defa duyuruya çıkılmasına rağmen bu Yönetmelik kapsamında atama yapılamayan eğitim kurumları yöneticiliklerine, il milli eğitim müdürlerinin teklifi, Valinin onayı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi dikkate alınarak en az üç yıl görev yapmış öğretmenler arasından atama yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 28/02/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlar, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara katılabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre atamalar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, 15 inci ve 16 ncı maddelere göre yapılacak atamalardan önce gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Son olarak;

– İller arası yer değiştirme yönetmeliklerde yer aldığı halde hiç uygulanmadı. Bu yönetmelikte yer almalı ve mutlaka uygulanmalıdır.

– Ek-1 kişinin kariyerine yönelik olduğundan ve puanlar düşük olduğundan %30’unun alınması doğru değildir.

– Yeniden, norm fazlası, isteğe bağlı ve norm fazlası atamaları takvime bağlanmalı, takvime uyulmalı, bu yıl için geçici maddeler konulmalıdır.

Bu yönetmelik taslağı 28.02.2013 tarihli yönetmeliğe göre daha makul görülse de bakanlığın sözlü sınavda ısrar etmesi eğitim camiasında tepkilere yol açmaktadır. Bir öğretmende üstelik en az 8 yıl öğretmenlik yapmış bir öğretmeni;

– Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

– Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi:

– Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi:

– İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti:

– Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu:

– Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti:

– Genel kültür düzeyi:

Konularında sözlü sınava tabi tutmak öğretmenlik mesleğine hakarettir. Bu vasıflara sahip olmayan bir öğretmenin öğretmenlik mesleği tartışmalıdır. Kaldı ki bu kriterleri ölçecek komisyonun yeterliliği nedir?

Bu nedenlerle bakanlık bu ısrarından vazgeçmelidir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

BU YAZIYA KAYNAK LİNKTEN ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Memurlar.Net - Özel