2 Mayıs 2015

Ücretli öğretmenler kurs ücretini zamlı alamayacak

ile Maksut Balmuk

headline

Dershanelerin kapatılması ile beraber açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının ücretleri torba kanun ile yüzde yüz artırımlı ödenecek. Fakat kurslar da görev yapan ücretli öğretmenlerin yüzde yüz artırımlı ücret almaları mümkün değil.

Bunun için yapılan kanun değişiklik maddesi 657 sayılı DMK 176. Maddesi. … ” Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün veYaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.” Şeklinde. Kanunda değişiklik yapılan maddeye sadece ” Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100″ ifadesi eklendiğini daha önce ele almıştık.

http://www.memurlar.net/haber/508497/

Yani özel Eğitim’de desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin öğretmenleri için bir değişiklik yapılmadığını onların zaten yüzde 25 arttırımlı aldıklarını belirtmiştik.

Bu durumda bu madde gereği kadrolu öğretmenler özel eğitimde yüzde 25 arttırımlı almaya devam edecekler, kadrolu öğretmenlerden kurs görevi olanlara da yüzde yüz arttırımlı ücret ödenecek.

Peki ücretli öğretmenlerin durumu ne?

Bunun için; 657 sayılı yasanın 176.maddesi özel eğitim için geçerli iken ders ücreti karşılığı çalışan ücretli özel eğitim öğretmenlerine bakmak gerekir.

Bu konuda Bakanlıkça yayımlanan Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısını göre; ücretli özel eğitim öğretmenlerinin kadrolu öğretmenler gibi yüzde 25 arttırımlı ücret alamayacakları ve halen almadıkları görülmektedir.

Kanunun aynı maddesi ile düzenlenen kurs ücretlerinde de aynı görüş geçerli olacaktır.

Bu durumda kurslar da görev yapan ücretli öğretmenlerin yüzde yüz arttırımlı ücret almaları mümkün değildir.

MEB zaten düşük ücretle çalışan ücretli öğretmenleri mağdur etmek istemiyorsa en azından bakanlar kurulu kararı ile mağduriyetlerin önüne geçebilir.

Maksut Balmuk

Öğretmen

Konu ile ilgili görüş yazısı:

Sayı : 7191S066/869/233386 16/01/2014

Konu: Ek ders ücreti

MANİSA VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitini Müdürlüğü)

İlgi: a) Manisa Valiliğinin 09/01/2014 tarihli ve 61418984/841.02/111068 sayılı yazısı,

b) Maliye Bakanlığının 01/05/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115904 sayılı yazısı.

Öğretmen yetersizliği nedeniyle özel eğitim okullarında ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Konu hakkında, bir örneği ekte gönderilen ilgi (b) yazıda yapılan açıklama çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ömer İNAN

Bakan a.

Grup Başkanı V.

EK: İlgi (b) yazı (2 sayfa)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115904 01.05.08* 5724

Konu : Ek Ders

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlgi : Personel Genel Müdürlüğünün 24/3/2008 tarihli ve B.0.8.0.PGM.0.23.01.02.32-651/

* 19204 sayılı yazısı.

İlgi yazınız ile Bakanlığınıza bağlı özel eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretinin %25 fazla ödenip ödenemeyeceği konusundaki Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

“Bilindiği gibi, 1/1272006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan Bakanlığınıza ait Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(I) öğretmen sayısının yetersiz olması halinde:

yüksek öğrenimli olmak kofuluyla;

Bu Karar kapsamındaki yönetici ve Öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kuramlarında haftada 8 saate,

Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okuI öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğilim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

I) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

7) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ders ve konferans ücretleri” başlıklı değişik 176 ncı maddesinin I vc 2 nci fıkralarında;

“Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders vörevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için !40. örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak acılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.” hükmü yer almıştır.

Bu hükümden anlaşılacağı gibi, söz konusu Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kendilerine ders görevi verilenlere ders saati basına ödenecek ek ders ücreti tutarları ile bu ücretlerin kimlere ne oranda artırımlı ödeneceği, ders görevinin yerine getirildiği zaman ve yere göre yukarıda zikredilen maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanunun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; özel eğilime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin %75 fazlasıyla ödeneceği hükmü yer almış, ancak bu kurumlarda anılan görevliler dışında kalanlardan kendilerine ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilenlere ilişkin olarak, ek ders ücretlerinin artırımlı ödeneceğine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Bu itibarla, söz konusu kurumlarda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretinin %25 fazlasıyla Ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Bakan a.

Dr.Hüseyin IŞIK

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yrd.

 

http://www.memurlar.net/haber/512745