8 Ağustos 2013

Toplu sözleşmelerde, Eğitim hizmet kolunda talep edilenler ve gerçekleşenlere dair bir değerlendirme…

ile Maksut Balmuk

 resim1375853622  Eğitim hizmet kolunda sadece bir talep kabul edildi

Toplu sözleşmelerde, Eğitim hizmet kolunda talep edilenler ve gerçekleşenlere dair bir değerlendirme…

Öncelikle belirtelim. 2012 yılında imzalanan toplu sözleşme 2012 ve 2013 yıllarını kapsamaktaydı. Yani o dönemde mutabık kalınan konularla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılmadığı sürece süreklilikkazanmaz. Yani 2012 de kazanılan haklar 2013 sonunda sona ermektedir. Bu nedenle aşağıda yer alan mutabık kalınan konular arasında 2012 deki maddeler de bulunmaktadır.

Mutabık kalınan sözleşme metni 2014-2015 yıllarında geçerli olacaktır. 2015 yılında tekrar masaya oturulacaktır.

Toplu sözleşmede EğitimÖğretim ve Bilim Hizmet kolunda yetkili sendika Eğitim Bir-Sen olduğundan mutabakatın muhatabı da Eğitim Bir Sendir.

Değerlendirmeleri kırmızı yazıyla ele alacağız.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN

TOPLU SÖZLEŞME

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Kar tatili gibi durumlarda ek dersin kesilmemesi maddesi. Geçen yıl imzalanan maddenin tekrarı olup ilave bir kazanım yoktur.

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Ders dışı egzersizler okulun tüm dersinin %5 i kadar iken %6 ya çıkarılmıştır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Sınav komisyonlarında kısıtlama yapılmayacak. Öğretmen yıl içerisinde kaç görev alırsa alın hepsinden ücret alacak. Geçen yıl imzalanan maddenin tekrarı.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Geçen yıldan gelen bir madde.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

Geçen yıldan gelen bir madde.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Geçen yıl imzalanan maddenin aynısı. 10 saat talep edilmekteydi. 2 saatte kaldı.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Geçen yıl imzalanan maddenin aynısı. %25 talep edilmekteydi yine %5 te kaldı.

İLKSAN üyeliği

Madde 9- (1) 1/6/2012 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu maddede öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.

Kimse zorla İLKSAN üyesi yapılamayacak. Geçen yıldan gelen bir maddedir.

İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

Madde 10- (1) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Geçen yıldan gelen madde.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

Madde 11- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Geçen yıldan farklı tek düzenleme bu maddedir. Düzenlemeye göre, yöneticiler 6 saat derse girmek zorunda kalmayacaklar. En az 2 saat girecekler. Sınıf öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve Okul Öncesi dışındaki öğretmenler 6 saat zorunlu derse giriyorlardı. Şimdi onlar en az 2 saat girecekler. 6 ya kadar girecekleri dersler maaş karşılığı sayılacak.

Mutabakat metni (Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri için) bu maddelerden oluşmaktadır.


EĞİTİM BİR SEN’İN TALEP ETTİĞİ MADDELERDEN SADECE BİRİSİ KABUL EDİLDİ

Şimdi de yetkili sendika Eğitim Bir Sen’in talep ettiği maddelere bakalım. Bu maddeler içerisinde yöneticilerin 6 saat derse girme zorunluluğunun 2 saate düşürülmesi hariç diğerleri mutabakat metninde yer almamıştır.

Basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulan talepleri aşağıda yayımlıyor takdiri eğitim çalışanlarına bırakıyoruz…

Eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in 2013 yılı taleplerini görmek için tıklayınız.

Eğitim Çalışanlarına Ek Göstergenin 3600 Olmalı

 

Ek Ders Ücretlerinin Artırılması

Mevcut durumda verilen ek ders ücretlerinin 10 TL’yi bulmadığını, bu rakamların artırılmasını talep ettiklerini anlatan Özer, “Birim saat ek ders ücretlerinin damga vergisi dâhil herhangi bir kesintiye uğratılmadan verilmesi sağlanarak, profesör kadrosunda bulunanlar için 35, doçentler için 29, yardımcı doçentler için 23, öğretim görevlisi ve okutmanlar için 18 TL ve öğretmenler için gündüz 15, gece ise 17 TL’ye yükseltilmesini istiyoruz.” dedi.

– Eğitim Bir Sen’in 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme taleplerinden bazıları şunlar;

-Okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılması

-Derse hazırlık planı karşılığı 10 saatte 1 saat olarak verilen ilave ek dersin 6 saatte 1 saat olarak düzenlenmesi

-Pansiyonlu okullarda gece nöbeti ücretlerinin 8 saate çıkarılması

-Yüksek lisan ve doktora için artırımlı ek ders ücreti uygulamasında oranların yüksek lisanslar için yüzde 25, doktoralılar için yüzde 40 olarak düzenlenmesi

-İkili eğitim yapan okul yöneticilerine fazla mesailerine karşılık haftalık 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinin 10 saate çıkarılması

-Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerinde her görev için 6 saate ek ders ücreti ödenmesi

-Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara en düşük 122 TL olacak şekilde görev ücretinin ödenmesi

-Okulların türlerine bakılmaksızın eğitim kurumu müdürlerine haftada 25 saat, müdür başyardımcılarına haftada 23 saat, müdür yardımcılarına haftada 20 saat, müdür yetkili öğretmenlere haftada 5 saat et ders ücreti ödenmesi.

 

-Öğretmenlerin nöbet görevleri için nöbet yerine getirdiği her güne karşılık 4 saat ek ders ücreti verilmesi.

-Toplu sözleşmeye müteakip 1 yıl içerisinde Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı yapılmalı. En az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına ise başöğretmen unvanı doğrudan verilmesi.

-Milli Eğitim’de denetim sisteminin birleştirilerek İl Eğitim Denetiimlerine Bakanlık Denetçilerine verilen mali ve sosyal hakların aynısının verilmesi

-İLKSAN’da zorunlu üyelik uygulamasının kaldırılması

-Yardımcı hizmetli sınıfında çalışanların Genel İdari Hizmetleri sınıfına geçirilmesi

-Üniversitelerde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personele de geliştirme ödeneği ödenmesi

-Araştırma görevlilerinin 1. dereceye yükselmelerinin sağlanması

-Öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması

-Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele iki aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi.

 

Maksut BALMUK

Yazının memurlar.net linki için TIKLAYINIZ