13 Eylül 2012

Toplu Sözleşme ve Ek Dersler

ile Maksut Balmuk

Toplu sözleşme ile mutabık kalınan bazı konuların bir kısmının uygulama tarihi Eylül 2012’de başladığından çokça sorular gelmektedir. Mutabık kalınan konuları tekrar ele alıp, yorum yapacak olursak;

Öncelikle belirtelim ki Eğitim, Öğretim ve Bilim hizmet kolunda mutabık kalınan konular en çok üyeye sahip sendika olan Eğitim Bir Sen tarafından imzalanmıştır. Mutabık kalınan konular hükümete teklif edilen ve iki tarafın da kabul ettiği yani uzlaştırma kuruluna kalmayan konulardır. Bu nedenle bu konulardaki tüm sorumluluk yetkili sendikaya aittir.

Maddelere geçecek olursak;

1- Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 25- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, 1/9/2012 tarihinden itibaren “%6” olarak uygulanır.?

YORUM: Bu maddeye göre egzersiz çalışması yapacak öğretmen sayısı bir nebze artabilecektir.

2- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 26- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar 1/9/2012 tarihinden itibaren uygulanmaz.

YORUM: Bu kazanım önemlidir, liselerde yapılan sınavlarda bakanlığın ilave sınavlar koyması nedeniyle öğretmenler mağdur olmaktaydılar. Komisyon görevi verildiği halde ücret almaları mümkün olmamaktaydı.

3- Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 28- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 nci maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

YORUM: Özellikle Ortaöğretim kurumlarında seminer dönemi yada sınav döneminde Rehber Öğretmenler okula geldikleri halde ücret alamamakla karşı karşıya kalmaktaydılar. Bu madde ile ücret alamayan Rehber öğretmenlerin de ücret almaları sağlanmıştır.

4- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 29- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

YORUM: Bu madde ile yıllardır konuşulan ikili eğitim ve tekli (normal) eğitim yapan okullardaki idareciler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi çalışılsa da amaca hizmet eder nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi normal eğitim yapan okullardaki yöneticiler 08-30:17.00 saatleri arasında çalışmakta iken ikili eğitim yapılan okullarda 07.00-18.00 saatleri arasında çalışılmaktaydı. Bu saat dilimi için haftada iki saat ek derse razı olmak akla mantığa uygun değildir. Kaldı ki bu yıl 4+4+4 ile bir çok okul ikili eğitime döndürülmüştür. İkili eğitime döndürülmenin yanında haftalık ders saatleri de arttırılmıştır. 30 saat olan haftalık ders saati 36-38 saate kadar yükselmiştir. Bunun da karşılığı ikili eğitim yapan okulların 06:00-20:00 saatleri arasında açık olması şeklindedir.

Bu durumda iki saat ücret artışının anlamsız olduğu görülecektir. Bu ücret Öğlen yemeğine dahi gidemeyen yöneticilerin bu fedakarlıklarını dahi karşılamaz. Bunun yerine bakanlıkça bir düzenleme yapılarak çalışma saatlerinin kesin hükümle düzenlenmesi gerekir. Örneğin: idarecilere görev dağılımı yapılırken günlük 8 saatten fazla olmayacak şekilde düzenleme yapılması, geç gelip geç ayrılma yada erken gelip erken ayrılma gibi bir görev dağılımı yapılması daha yerinde bir uygulama olacaktır. Zoraki durumlarda ise bakanlığın görüş belirttiği üzere http://www.memurlar.net/haber/230551/ fazla mesai hükümleri uygulanabilmelidir. Bunun da uygulanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenlerle bu maddeye imza atılarak bir kazanımdan söz etmek pek mümkün görülmemektedir.

5- Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 30- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

YORUM: Bu madde ise geçmişte var olan %25,%40 uygulamasından çok uzaktır. Kaldı ki bu madde ile sadece öğretmenlere fiilen girdikleri dersler için uygulama yapılacaktır. Geçmiş uygulamalarda yönetici ve öğretmenlerin tüm ek ders ücretlerini kapsayan madde şimdi yöneticileri ve fiilen girilen dersler dışındaki ek dersleri bertaraf etmektedir.

Tekrar söyleyecek olursak; bu madde ile yüksek lisans/doktora yapmış olan yöneticiler ek ders ücretlerini %5/%15 artırımlı olarak alamayacaklardır. Sadece ve sadece 6 saat maaş karşılığı derse girdikten sonra 6 saate kadar daha derse giren yöneticiler 6 saatten sonra girdikleri dersler için ücretlerini artırımlı alabileceklerdir.

Bu maddedeki kazanıma imza atılması eğitimcilerin taleplerini karşılar nitelikte değildir. Sayısal olarak geçmişte %25,%40 uygulamasının %5,%15 olarak düşük tutulması bir yana yöneticileri kapsamaması da kazanım olarak değerlendirilmesini bertaraf eder niteliktedir.

Bu hükümler ne zamana kadar geçerlidir:

Bu hükümler 2012 ve 2013 mali yılları için geçerlidir. Bu süre içinde/sonunda yapılacak toplu sözleşmelerde aksi bir karar alınmadığı yada idare tarafından düzenleme (kanun, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı) yapılmadığı taktirde hükmünü yitirecektir.

Çünkü 4688 sayılı kanunun 28.maddesinde hüküm;

Madde 28 ?(Değişik: 4/4/2012-6289/18 md.)

Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.?

Şeklindedir.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/284148/toplu-sozlesme-ve-ek-dersler.html