23 Aralık 2019

Sözlü sınav notu, sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası durumunu dahi etkiliyor

ile Maksut Balmuk
Sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası olarak tespitinde, kadrolu öğretmenlerden farklı bir kıstas uygulanmaktadır. Kadrolu öğretmenler, hizmet puanı kıstasına göre norm fazlası ilan edilirken, sözleşmeli öğretmenler mevzuat hükmü gereğince “atama esas puan”a göre norm fazlası ilan edilmektedir. Atama esas puan da sözlü puanlardır.

Sözleşmeli öğretmenlerin norm(ihtiyaç) fazlası olarak belirlenmesinde kural Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesinde yer almaktadır.

Madde aynen şöyledir:

“İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 18 – (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.

(2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer.”

Bir öğretmen ve bir norm fazlalığı durumunda

Bu durumda bir okulda bir norm fazlası öğretmen varsa öncelikle hiçbir kritere bakılmaksızın sözleşmeli öğretmen norm fazlası olarak belirlenmektedir.

Birden fazla sözleşmeli öğretmen ve bir norm fazlalığı durumunda

Okulda bir norm fazlalığı var fakat sözleşmeli öğretmen sayısı birden fazla ise bu durumda norm fazlası sözleşmeli öğretmen “atamaya esas puan üstünlüğüne” göre belirlenmektedir. Puan eşitliği halinde de kural aşağıdaki şekildedir.

Atamaya esas puan ise yönetmelikte;

“MADDE 15 – (1) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.”

Şeklinde belirlenmiştir.

Yani atamada kullanılan puan sözlü sınav puanıdır.

Yani birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunduğu bir kurumda bir norm fazlası tespit edilecekse atamaya esas puanları(sözlü sınav puanları) göz önüne alınacaktır.

 

Herhangi bir kadroya birden fazla sözleşmeli öğretmen başvurmuş ise atama yapılırken yine atamaya esas puana bakılacaktır. Puan eşitliğinde de yukarıdaki kural işletilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlerin norm fazla duyurusu ne zaman yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası belirlenmesi kadrolu öğretmenlere göre farklı olduğundan iller öncelikle kadrolu öğretmenlerin norm fazlası atamalarını gerçekleştirmektedirler.

Kadrolu öğretmenlerin atamaları sona erdikten sonra sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası ataması gerçekleştirilir.

Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmen Resen Atanır mı?

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır;”

Hükmüne göre norm fazlası olan sözleşmeli öğretmenlerin atamasında istekleri ve tercihleri dikkate alınmak zorunda. İstek ve tercihlerine atanamayanların ya da tercihte bulunmayanların atamaları valiliklerce Resen yapılabilir.

Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmen İlçe İçi Tercih Yapmak Zorunda mı?

Yönetmelik hükmü açık olduğundan ilçe içinde tercih yapmaya zorlanamazlar. İl içinde kurum tercihi yapmaları gerekir. Yani aynı ilçede kalıp kalmamak öğretmenin tercihindedir.

Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşmesi ne zaman feshedilir?

Bazı illerden gelen bilgilere göre idarenin zorladığı ilçeleri ya da okulları tercih etmeyenlerin sözleşmelerinin feshedileceği baskısı yapılmaktadır.

Oysa ki mevzuat açıktır. Öğretmen il içinde tercih yapacaktır. Tercih yapmaması halinde valilik resen atamasını gerçekleştirecektir. Bu atamayı kabul etmeyen yani yeni yerinde başlamayan öğretmenin sözleşmesi feshedilebilecektir.

Ayrıca öğretmen tercihine atanmış ve başlamamışsa ya da tercih etmediği ve tercihlerine atanamadığı için valilikçe resen atanmışsa bu halde göreve başlamaması durumunda sözleşmesi feshedilir.

İlde hiç ihtiyaç yoksa durum nedir?

Norm fazlası sözleşmeli öğretmenin alanında il genelinde ihtiyaç olmaması durumunda yönetmelik 2016’da çıktığında sözleşme feshedilmekteydi. 2018’de yapılan değişikliğe göre bu durumdaki öğretmenler başka bir ile atanmaktadırlar.

Sözleşmeli Öğretmenler Neden Hizmet Puanına Göre Yer Değiştiremiyorlar?

Norm fazlası ya da diğer atamalarda kadrolu öğretmenlerde hizmet puanı esas alınmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli oldukları sürede geçen hizmetleri kadroya geçtiklerinde hesaplanarak hizmet puanı olarak verilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. Maddesi;

“MADDE 41 – (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;

a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,… değerlendirilir.”

Şeklindedir.

Yani çalıştıkları kurumun puanına sahip olacaklardır. Bunun için kadroya geçmeleri gerekmektedir

Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlerin norm kadro fazlası belirlenmelerinde ya da atamalarında öğretmenliğe atanırken kullanılan atamaya esas puanları göz önüne alınmaktadır.

Not: Edindiğimiz bilgilere göre İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü ilde bulunan norm fazlası sözleşmeli öğretmenler için yaptığı atamalarda yukarıdaki hukuki duruma göre hareket ederek örnek nitelikte bir atama gerçekleştirmiştir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel