27 Ağustos 2014

Okul müdürlerine ret gelmeye başladı

ile Maksut Balmuk

okul-muduru

Okul müdürlerinin görev sürelerinin uzatılması için ÖğrenciÖğretmenVeliİlçe Milli Eğitim Müdürüve Şube müdürlerinin verdikleri puanların toplamının 75 olması gerekiyordu.

7bin kadar okul müdürü bu puanı aşamadığı için görevleri sona eriyor.

Bu konuda haksızlığa uğradığını düşünen okul müdürlerinin yapacakları ilk iş kendisine puan veren paydaşların hangi kriterlere puan verip hangilerine vermediklerini öğrenmek.

Bu açacakları davalar için en önemli belge ve bilgidir. Çünkü kendilerine puan verilmeyen kriterlerin aksini ispatlamaya çalışacaklardır.

Bu belge ya da bilgiye sahip olmadan da dava açabilirler fakat ellerinde böyle bir döne olduğunda daha rahat olacaklardır.

Bu konuda bakanlığa (MEB İnternet sitesindeki Bilgi edinme başvurusu) yapılan başvurulara ilk ret cevapları gelmeye başladı.

Başvuru yapan bir okul müdürüne verilen cevap;

Kurum adı: Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7. maddesinde “…Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler…” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm gereğince başvurunuza işlem yapılamamıştır.

Bilginize

Şeklindedir.

MEB’e hatırlatalım ki bu yaklaşım doğru değildir.

Çünkü 4982 sayılı kanunun özüne aykırıdır. Burada Okul müdürleri; özel bir analiz, çalışma ya da araştırma inceleme istememektedirler. Sadece programcılarınızın kısa bir sistem çalışması ile İlçe Milli Eğitim hatta başvuru sahibinin dahi görüşüne açılabilecek bir veriden bahsedilmektedir.

Bu yaklaşım kanunun özüne kesinlikle aykırıdır. Bakanlık lütfen kanunun aşağıdaki maddelerini bir kez daha okusun.

Madde 3- c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,

d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,

Bilgi verme yükümlülüğü

Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır

BELGEYİ VERMEYEN KURUM İÇİN İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Kanunun ilgili maddesine bakalım.

İtiraz usulü

Madde 13- Bilgi edinme istemi (…)(1)reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.

Sonuç olara; reddedilen başvuru için elinizdeki başvuru kaydı ve gelen ret cevabını da ekleyip konuyu özetleyen bir dilekçeyi

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Başbakanlık Merkez Bina B-04 Bakanlıklar/ANKARA

Adresine iadeli taahhütlü göndermeniz gerekiyor.

CEVAP GELMEDEN DAVA AÇILAMAZ MI?

Daha önce de söylediğimiz gibi açılabilir. Dava dilekçenizde başvurunuza red cevabı verildiğini, bu belgenin mahkeme tarafında talep edilmesi halinde haklılığınızın daha çok ispatlanacağını belirtmenizde fayda var.

Kurul kararları kanunda otuz iş günü dese de bazen gecikebiliyor. Bu durumda dava açma süresi olan 60 gün durmuş oluyor. Yani cevabı bekleyip cevap geldikten hemen sonra da dava açabilirsiniz.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel