14 Şubat 2021

Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına Y.D. kararı sonrasında, şimdi ne olacak?

ile Maksut Balmuk

Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına 4 büyük sendika dava açmıştı. Bu yazıda sendikaların hangi maddelere dava açtığı, maddeler hakkında ne karar verildiği ve sürecin nasıl işleyeceği konusundaki hususlara yer verilmiştir.

Öğretmenlerin Hizmet Puanında;
– Hangi sendikalar dava açtı?
– Hangi maddelere dava açıldı?
– Danıştay hangi konuya ne dedi?
– Süreç nasıl işleyecek?

Öğretmenlerin Hizmet Puanı Davasının Değerlendirmesi

MEB tarafından 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapmış ve değişiklik 19/06/2020 günlü, 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Değişikliğe göre hizmet puanının belirlenmesinde bazı kriterler getirilmişti.

Kamuoyuna yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere 4 büyük sendika düzenlemeyi değişik bakış açılarıyla yargıya taşımışlardır.

Sendikaların Danıştay’da dava açma sırasına göre sıralayacak olursak;
1- Eğitim-İş 2020/1067 Esas No ile
2- Eğitim-Sen 2020/1115 Esas No ile
3- Türk Eğitim Sen 2020/1175 Esas No ile
4- Eğitim Bir Sen 2020/1469 Esas No ile
sıralamasına göre dava açmışlardır.

Yapılan değişiklikle getirilen kriterler neler? Hangilerine hangi sendika dava açtı? Ne oldu?

a- Yönetmeliğin 4. Maddesindeki Hizmet puanı tanımı değişmiş 40.maddede belirtilen etkinliklere de puan verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye sadece Eğitim-Sen dava açmış Danıştay tanımın doğru olduğuna karar vermiş, yürütmeyi durdurma vermemiştir.
40.maddede daha önce de bulunan 4-5-6.fıkralarda değişiklik yapılmıştı.

b- 4.fıkrada önce de var olan yatılı/pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere verilen ek puanla ilgili değişikliğe gidilmişti. Daha önce de ek puan vardı fakat bazı düzenlemeler yapıldı.

Bu fıkraya Eğitim-Sen dava açmış fakat Danıştay Yürütmeyi Durdurma vermemiştir.

c- 5. fıkrada DYK kurslarına verilen ek puan maddesine İYEP de eklenmiş ve değişikliğe gidilmişti.

Bu fıkrada DYK yönergesi ibaresine Eğitim-Sen dava açmış fakat Danıştay Yürütmeyi Durdurma vermemiştir. Eğitim-Sen İYEP’e getirilen ek puanı ise dava konusu etmemiştir. Danıştay yürütmeyi durdurmamıştır.

d- 6.fıkrada zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki okullarda yapılan görevlere verilen ek puan (artırılarak puan) verilmesi düzenlemesinde değişikliğe gidilerek kapsamı genişletildi.

Bu fıkrada Zorunlu hizmetten muaf tutulan öğretmenlerin artırımlı hizmet puanından yararlandırılmasına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme dava konusu edildi.(Eğitim-İş,Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen tarafından) Fakat davalar açıldıktan sonra MEB hatasını görmüş olacak ki bu konuda bir genelge yayımladı ve zorunlu hizmetten muaf olanların da artırımlı puan almaları sağlanmıştı. MEB savunmasında da buna değinmişti. Danıştay uygulamaya bağlı olarak “zorunlu hizmeti tamamlayan ile muaf olan” aynıdır diyerek bu maddeye yönelik durdurma kararı vermedi.

Bu fıkra ile ilgili Eğitim-Sen ayrıca zorunlu hizmete devam etmekte olanlara puan verilmemesini eksik düzenlemeden yargıya taşımış fakat mahkeme yürütmeyi durdurmamıştır.

40. maddeye 7-8-9.10.fıkralar eklenmişti.

e- 7.fıkra ile “(TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere” ek puan verilmesi düzenlenmişti. Bu fıkrayı Eğitim-İş ve Eğitim-Sen dava konusu etmiş fakat mahkeme yürütmeyi durdurmamıştır.

f- 8.fıkra ile “ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere” ek puan verilmesi düzenlenmişti. Bu fıkrayı Eğitim-İş ve Eğitim-Sen iptali yönünde dava konusu etmiş fakat mahkeme yürütmeyi durdurmamıştır.

g- 9. fıkra ile;

-Doktora/Tezli-Tezsiz (Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç) yüksek lisans/ ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim
– Uluslararası/ulusal bir hakemli dergide yayımlanmış makale
-Başarı/Üstün Başarı/Ödül belgeleri
-e-Twinning sertifikası
-Türk Patent ve Marka Kurumundan patent/model/tasarım tesciline
Ek puan verilmesi düzenlenmişti.

Bu fıkrayı Eğitim-İş ve Eğitim-Sen iptali yönünde dava konusu etmiş mahkeme tamamının yürütmesini durdurmuştur.

Eğitim Bir Sen bu fıkrada yer alan Başarı/Üstün Başarı/Ödül belgelerine puan verilirken Teşekkür/takdir/Aylıkla Ödüle puan verilmemesini dava konusu yapmış ve mahkeme yürütmeyi durdurma vermiştir.

h- 10.fıkra ile öğrenim ile ödüllere verilecek puanların sadece birine(en yüksek olana) puan verileceği düzenlenmişti. Eğitim-İş bu konuyu yargıya taşımış ve mahkeme yürütmesini durdurmuştur.

Türk Eğitim Sen 40.maddede Erasmus Projesi yapan öğretmenlere, Müdür Yetkili Öğretmenlere, birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere, Mesleki Açık Lisede görev alan öğretmenlere ek puan verilmemesini eksik düzenlemeden yargıya taşımış fakat mahkeme sadece Erasmus yönünde yürütmeyi durdurmuştur.

Şimdi ne olacak? Süreç Nasıl İşleyecek?

1- Yargı işleyişi

Davalar öncelikle yürütmenin durdurulması ardından da iptaline karar verilmesi talebiyle açılmış. Davanın yürütmeyi durdurma aşaması tamamlanmıştır.

Yürütmeyi durdurma “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek” verilmektedir.

Yürütmeyi durdurma kararından sonra tarafların 7 gün içerisinde İdari Dava Daireleri Kuruluna (İDDK) itiraz hakları vardır. MEB yürütmesi durdurulan maddeler/fıkralar için sendikalar ise dava konusu ettikleri konularda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyen konular için itiraz edebilirler. Hiç itiraz olmazsa yürütmeyi durdurma kararı kesinlik kazanır ve dava iptal kararı için incelenir.

İtiraz olursa (ki olacaktır) İDDK yürütmeyi durdurmaya ilişkin olumlu ya da olumsuz kararları inceleyerek karar verecek ve dosyayı ilgili Danıştay Dairesine (İkinci Daire) gönderecektir. Daire de İDDK kararını da gözeterek nihai kararını (hangi maddeleri iptal ettiğine) karar verecektir.

İptal kararından sonra da iki tarafın (Davacı/sendikalar ve Davalı/MEB) yine İDDK’ya başvurma hakları olacak.

2- Yargısal süreçten sonra uygulamaya bakacak olursak;

Yürütmeyi durdurma kararları uygulama yönünde iptal kararları ile aynıdır. Yani iptal halinde nasıl bir uygulama yapılacaksa yürütmeyi durdurmada da aynısı yapılmalıdır.

İdare (MEB)’in 30 gün içerisinde mahkeme kararını uygulaması gerekmektedir. Bu fıkralar durduğuna göre hukuki sorunlarla karşılaşmamak için uygulama açısından iki yol vardır. Bunlardan birincisi yürütmesi durdurulan hükümleri yok saymak ve bu fıkralara verdiği puanları iptal etmek.

İkincisi mahkemenin kararda işaret ettiği “Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. Dolayısıyla, Yönetmeliğin 40. maddesinin 9. fıkrasının, bu gerekçe doğrultusunda bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.” gerekçeye uygun bir düzenleme yapmak.

Bunun için 30 günlük süreyi beklemek gerekecektir. Bakanlığın işlem gerçekleşmeden yer değiştirme sürecini işletebilmesi mümkün olmadığı gibi hukuki de olmayacaktır. Örneğin norm fazlası ataması yapmak isteyen iller varsa bu durumda yapamayacaklardır.

Bu nedenle MEB’in bir an önce yol haritasını belirleyip kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/954462/ogretmenlere-ek-hizmet-puani-uygulamasina-y-d-karari-sonrasinda-simdi-ne-olacak.html