29 Temmuz 2015

Öğretmene rotasyon ertelenmeli

ile Maksut Balmuk

Öğretmene Rotasyon Ertelenmelidir…

headline (1)

Çok konuşuldu ama tartışılmadı rotasyonun olumlu ve olumsuz yanları. MEB ben yaptım oldu mantığıyla yürürlüğe koydu ve azmetti uyguluyor. Oysa ki bu rotasyon hak kayıplarına yol açar. Hatta ve hatta bakanlığın başına iş açar.

Rotasyonun kimlerin işine yarayacağını iki başlık altında özetlemiştik.

1- Hak etmeyenler norm içerisine girecekler,

2- Ülkemizin en köklü okullarında kariyer ve liyakata uygun olmayan tam kadrolaşma sağlanacak.

http://www.memurlar.net/haber/527789/

Şimdi biz bu konuları geçip rotasyonun sakat temellere oturtulduğuna vurgu yapmak ve MEB’i iş işten geçmeden uyarmak istiyoruz.

Rotasyon ertelenmelidir çünkü:

  • ROTASYONDA ADALET YOKTUR…

Örneğin İzmir İl Çeşme Kemalpaşa, Karaburun, Dikili, Menderes, ilçelerini ayrı ayrı grup yapmış. Yani bu ilçelere hiçbir ilçeyi bağlamamış.

Oysa ki bunların bazıları sırt sırta ilçeler.

 

Oysa ki İstanbul’a baktığımızda Avrupa yakasında en dıştaki ilçeler Silivri ve Çatalca’yı bile ayırmamış ikisini bir grup yapmışlar.

Bu iki ilçe arasında seyahat etmek aracınız yoksa neredeyse mümkün değil.

Bu ayrımlar bile rotasyonun adaletsizliğini ortaya koyar.

Bu tür ilçelerde bazı alanlarda sadece bir öğretmen olduğu ya da meslek liselerinde meslek dersi öğretmenlerinin tamamının bir okulda olduğu düşünüldüğünde bu öğretmenlere hiçbir zaman rotasyon uygulayamazsınız demektir.

Bu örneklerin niceleri vardır uygulamada… Burada ne İstanbul doğru ya da yanlış yapmıştır diyoruz ne de İzmir…

Bu nedenle adaletin sağlanamadığı bir uygulamadır rotasyon…

 

  • ROTASYON MEVZUATA AYKIRIDIR

Proje okulları:

Bakanlık hiçbir hukuki dayanak göstermeksizin proje okullarındaki öğretmenleri rotasyona tabi tutarken rotasyona tabi öğretmenlerin proje okullarına gitmelerini de engellemiştir.

652 sayılı KHK maddesi şöyledir.

“(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

Bu okullara bakan tarafından atama yapılacağı KHK ile belirlenmiştir. Fakat yönetmelikte;

MADDE 61 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

Cümleleri bulunmaktadır. Böyle bir düzenleme henüz ortada yoktur.

Proje okullarının rotasyona tabi olmadığına dair bir hüküm de yoktur yönetmelikte bu nedenle keyfi uygulama ile karşı karşıyadır öğretmenler.

 

  • EŞ DURUMU DA YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR.

MEB kılavuza şöyle bir madde koymuştur.

27- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresine bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan kadrolarının bulunduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır. Resen yapılacak atamalarda mazeret durumları göz önünde bulundurulacaktır.”

Bu madde ile ilgili ilk açıklamayı yapmıştık. Ve öğretmenleri

“Rotasyonda Özrü olan Öğretmenler Dikkat”

Başlığıyla uyarmıştık. http://www.memurlar.net/haber/527370/

Bu durumda özrü(sağlık, eş) bulunan öğretmen istedikten sonra kendi ilçesi dışına çıkmayacaktır. Bu yaklaşım doğrudur. Tabii ki MEB yeni bir sorun yaratmak istememiştir. Bu öğretmenleri gözeterek özür grubu sorunu yaratmaktan kaçınmıştır. Bu yaklaşımı tabii ki desteklemek gerekiyor.

FAKAT;

Hukuk devletinde kurallar hukuki metinlerle belirlenir ve normlar hiyerarşisine aykırı olmadan düzenlenmelidir.

Yönetmelikte böyle bir hüküm yoktur. Danıştay bir çok kez yönetmelikte olmayan hükmün kılavuzla düzenlenemeyeceğine karar vermiştir. http://www.memurlar.net/haber/498669/

Hal böyle iken yönetmelikte olmayan bir hükmü kılavuza koymak doğru değildir. Çünkü yönetmelik ve KHK hükümleri hizmet puanı esasına göre atama yapılacağını hüküm altına almaktadır.

A okulunu isteyen yüksek puanlı bir öğretmen eş durumu nedeniyle aynı okulun öğretmeni görev yerinde kalırsa diğer öğretmene hak doğmuş olmaz mı? Bu durum domino etkisi yaratmaz mı?

Kaldı ki bakanlık bu konuda ketum davranmış ve eş durumunu net olarak açıklamamıştır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı bihaberdir uygulamadan.

  • Öğretmenler bu kadar kısa sürede sağlık özrü raporunu nasıl alacaklardır?
  • Ya da eş özrüne ilişkin yeni düzenleme beklenmektedir. Özel sektör için 3 yıl şartı kaldırılırsa mağdurlar ortaya çıkacaktır. Bu konuda MEB nasıl tedbir alacaktır?
  • İşte bu nedenle de yapılan işlemler dayanaksız ve hak kaybına yol açacak niteliktedir.
  • Bu şekilde yapılan bir atamada sonradan tespit edilecek yanlış özür beyanı halinde gerçekleşecek iptal sonrası atamaların tümü üzerinde yaratacak domino etkisi nasıl giderilecektir?

Bu sorular cevapsızdır maalesef ve MEB her zaman olduğu gibi “Kervan yolda dizilir(!)” taktiğini uygulamaktadır.

  • DEMOKARSİYE SAYGININ GEREĞİ OLARAK DA ROTASYON ERTELENMELİDİR…

07 Haziran 2015 tarihinde seçim yapılmış ve halkın iradesi tecelli etmiştir. Bu durumda hükümet yenisi kurulana kadar geçici hükümettir. Bu tablo sonucunda ortaya çıkacak yeni hükümete saygı gereği rotasyon gibi köklü değişikliklerden uzak durulmalıdır. Rotasyon bugüne kadar bir çok sendikanın ve siyasinin karşı çıktığı ve iptalini ya da ertelenmesini istediği bir konudur. Hal böyle iken geleceği ipotek altına alacak bu tür uygulamalar yapılmamalıdır.

Elbet ki devlette süreklilik esastır fakat bu tür uygulamalarda erteleme yapmak sürekliliği kesmek demek değildir. Gelecek bakan ya da hükümet bu yönde ya da iptali yönünde tasarruf kullanabilir.

Eğer iptal etmeyi düşünmezse zaten devam edecektir. Ha birkaç ay/bir yıl sonra ha bu yıl arada fark yoktur?  Fakat ola ki uygulama yapmak istemezse ya da farklı bir uygulama yaparsa bu yıl geçici hükümet döneminde yapılan uygulamanın mağdurlarının telafisi yoktur.

MEB’i tekrar uyarıyoruz. Uygulamadan vazgeçin demiyoruz ama ertelemelisiniz… Temelleri sağlam olmayan uygulamalar çökmeye mahkumdur. Her çöküş sisteme zarar vermektedir. Eğitimde sistem zararı telafisi mümkün olmayan kamu zararıdır…

Maksut BALMUK

Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri