1 Aralık 2019

Müstafi hesabında hafta sonu tatili sayılır mı?

ile Maksut Balmuk
Danıştay’ın, memurlar.net’te yer alan, içeriği karmaşık kararını, tekrar ele alıyoruz. Danıştay kararına göre, 10 gün işe gelmeme nedeniyle müstafi sayılan memur için yapılan hesaplamada hafta sonu günlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.”

Konuya ilişkin Danıştay 16. Dairesinin E. 2015/9334, K. 2015/500 nolu kararında; idare mahkemesinin kararı şu şekilde özetlenmiştir:

“Dosyanın incelenmesinden; memur olan davacının; 10.7.2013-19.7.2013 tarihleri arasında görevine gelmediğinin tespiti ve her gün için tutanak tutulması üzerine izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle müstafi sayıldığından işlemin iptali istemiyle dava açtığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesi tarafından; davacının 10.7.2013-19.7.2013 tarihleri arasında göreve gitmediği sabit olmakla birlikte, görevine gitmediği bu günlerden cumartesi ve pazar günlerine isabet eden 13.7.2013 ve 14.7.2013 tarihlerinin hafta sonu tatillerine rastladığı ve bu tarihlerde davacının nöbetçi olmadığı ve mesaisinin bulunmadığı anlaşıldığından, davacının terk ettiği günlerin sayısının istese de görevinin başında olamayacağı hafta sonu tatiline isabet eden 2 günlük kısmı düşüldüğünde, müstafi sayılması için kanunla aranan 10 günlük süreye ulaşmadığından bahsedilmektedir. ”

İdare mahkemesinin bu tespitine Danıştay şu şekilde karşı çıkmıştır;

“Sözü edilen yasa hükmünde yer verilen “görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde” ifadesinden anlaşılacağı üzere, sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin dikkate alınmaması halinde kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olamayacağı, bu sebeple sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin de dikkate alınacağı açıktır.”

Danıştayın bu kararına göre, hafta sonu tatilinin de 10 günlük kesintisiz süreye katılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıdaki örnek davada, davacı hastalığı nedeniyle mazeretsiz kabul edilmemesi gerektiği gerekçesiyle davayı kazanmıştır. https://www.memurlar.net/haber/868621/10-gun-goreve-gelmeme-halinde-cekilmis-sayilmaya-hangi-sureler-dahildir.html linkinde yer alan dava içeriği de aynı yönde olup müstafi sayılma konusunda geçerli mazeret olması hususu ön plana çıkmaktadır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel