7 Mart 2024

MEB’in yönetici görevlendirme sınavı (2-Proje Okulu Sorunu)

ile Maksut Balmuk

MEB’de yönetici görevlendirmeleri ile ilgili uzun zamandır çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi de bakan TEKİN’in geçen yıl bir yıl ertelediği proje uygulayan okullara yönetici görevlendirme sorunudur.

MEB tarafından yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” sonrasında ilk olarak “MEB’in Yönetici Görevlendirme Sınavı (1-Atama Alanı Sorunu) başlığıyla alan bazında yaşanan sorunları ele almıştık

Bu makalede ise yönetici görevlendirmelerinde ilk uygulamaya geçilen 2014 yılından beri sorun yaşanan Proje Uygulayan Okullara (kısa adıyla proje okullarına) yapılan öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine ilişkindir.

Proje Okullarına Genel Bakış

Bilindiği üzere proje okulları uygulaması 2014 yılında dershaneler yasası olarak bilinen 6528 sayılı yasa ile mevzuata girmişti. O süreçte amaç olarak özelikle bazı köklü okullar ile yaptığı faaliyetler bakımından özel duruma sahip okullara yönetici ve öğretmen atamalarının bakanlıkça yapılması idi. Başlangıçta az sayıda olan proje okulları zamanla artmış hatta TEOG uygulamasının kalkması ile dönemin bakanı tarafından nitelikli okul diye adlandırılan daha doğrusu sınavla öğrenci alan liselerin tamamı proje okulu kapsamına alınarak sayısı binleri bulmuştur.

Proje Okullarında Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Atama Süreci

Bu okullara gerek öğretmen gerekse yönetici belirlemesinde keyfilik, kayırmacılık tavan yapmış var kamuoyunu her zaman meşgul etmiştir ve etmektedir. 2023 yılına kadar hiçbir duyuru dahi yapılmadan öğretmen ve yönetici belirlenen okullar için ilk kez duyuruya çıkılmış duyurulardan sonra tercihler de alınmıştı. Sonuçların açıklanacağı aşamada bakan Yusuf TEKİN (göreve başlamasının ilk zamanlarında) tüm işlemleri durdurarak 4-8 yılını dolduran yönetici ve öğretmenlerin tamamının görev süresini 27.06.2023’te bir yıl uzatmıştı.

Aradan geçen zamana rağmen yeni bir düzenlemeye gidilmedi.

Mevzuata Genel Bakış

Yönetici ve öğretmenlerle ilgili “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Proje okulu dışındaki okullar için yönetici görevlendirmeleri ise yukarıda da bahsettiğimiz “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmelik” hükümleri uygulanmaktadır.

Proje okulu dışındaki okullar için uygulanan bu yönetmelikte;

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.” Cümlesi yer almaktadır. “652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç” cümlesi proje okullarına ilişkindir. Yani bu yönetmelik proje okullarını kapsamamaktadır. Buna rağmen bu yönetmelikte;

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,”

maddeleri yer almaktadır. Oysa ki bu maddelerde yer ala Fen Lisesi,Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri sınavla öğrenci alan ve proje okulu olarak tanımlanan okullardır.

Mevzuat ile Uygulama Arzsındaki Çelişkiler

Kapsama gelince Proje okulları hariç denirken atama/görevlendirme şartlarına gelince proje okulları yer almakta uygulamada ise proje okulları kapsam dışına bırakılarak tamamen keyfi, ölçütü net olmayan hatta yıllardır duyuru dahi yapılmadan atamalar/görevlendirmelere devam edilmektedir.

Ayrıca MEB proje okulları dışındaki yönetici görevlendirmelerinde 4-8 yılını dolduran yöneticiler için duyuruya çıktığında proje okullarındaki boş kadroları duyurmazken proje okulunda 4-8 yılını dolduran yöneticilere proje okulu olmayan okullara başvurma hakkı vermektedir.

Yani proje okulunda süresini dolduran proje okulu dışındaki kurumu tercih edebilmekte iken proje okulu dışındaki okullardaki yöneticiler proje okullarını tercih edememektedirler.

Bu şekilde tercih yapan proje okulu yöneticisi proje okulu olmayan bir okula görevlendirildikten sonra bu kez de proje okullarına yeniden geçiş için çaba sarf etmekte ve proje okuluna geçebilmektedir.

Sonuç

Bu çifte standardın kaldırılması ve proje okulları için de objektif kriterler belirlenerek keyfi ve kayırmacı öğretmen atamalarının/yönetici görevlendirmelerinin son bulması öğretmenlerin ve yönetici(lerin) adaylarının önemli talepleri arasındadır.

Bu konunun bakan Tekin’den önce bakanlıkça düzenlenen ve sendikam Eğitim-İş adına bizzat katıldığım öğretmen atama ve yer değiştirme çalıştayına katılan 4 büyük sendikanın da üzerinde uzlaştığı bir konu olduğunu belirtmek isterim.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Kaynak : Memurlar.Net