11 Haziran 2015

Okul Müdürlerine Dönüş Yolu Göründü…

ile Maksut Balmuk

 

1111

Türk Eğitim Sen tarafından 10 Haziran 2014 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” inbazı maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından iptaline ilişkin açılan davada Danıştay Yürütmeyi Durdurma kararı vermemişti.

Bunun üzerinde İdari Dava Daireleri Kuruluna (İDDK) yapılan itiraz sonucunda Yürütmeyi Durdurma Kararları çıkmıştır.

Kararlardan birincisi: Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcısı görevlendirmelerinin sadece okul müdürü teklif edecek şeklinde olmasının doğru olmadığı, duyuru ve objektif kriterlerin ortaya konulması gerektiği yönünde.

İkinci Karar ise: “EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiştir.”

Şeklinde.

Bunu açıklayacak olursak;

Önce süreci hatırlayalım:

Bilindiği üzere 6528 sayılı torba yasa (kamuoyunda Dershaneler yasası olarak bilinen) ile 652 Sayılı Milli Eğitim Teşkilatını düzenleyen Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştı.

Bu değişikliğe göre 4 yıl okul müdürlüğü yapanların ya görevleri sona erecekti. Ya da 4 yıl daha görev süreleri uzatılacaktı.

Bunun için dava konusu yönetmelik düzenlendi ve

Yönetmeliğe göre;

Okul Müdürünün görev süresinin uzatılması için Ek-1 forma göre tüm paydaşların (aile birliği, okul meclisi…) bulunduğu kurumlarda;

İlçe Milli Eğitim Müdürü (25 Puan)

İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-İnsan Kaynaklarından Sorumlu (20 Puan)

İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-Değerlendirilecek Kurumdan Sorumlu (15 Puan)

Okulda en kıdemli Öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin puanları ortalaması(10 Puan)

Öğretmenler Kurulunca Seçilen iki öğretmenin puanlarının ortalaması (10 Puan)

Okul Aile Birliği Başkan ve Yardımcısının puanlarının ortalaması (10 Puan)

Öğrenci Meclisi Başkanı Öğrencinin Değerlendirmesi (10 Puan)

Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 puan alanların süresi 4 yıl daha uzatılabiliyordu.

Bir çok tartışmalar oldu ve bir çok ilde okul paydaşları tarafından tam ya da olumlu puan verilen okul müdürleri ilçe paydaşları tarafından elendiler.

Yargı süreçleri devam edenler, yargıdan dönenler, dönemeyenler derken şimdi yeni bir kararla karşı karşıyayız.

İDDK Kararı ne diyor?

İDDK’nın kararı yukarıda da belirttiğimiz üzere : “EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiştir.”

Yukarıda puan verecek paydaşları saydığımızda belirttiğimiz;

“Okulda en kıdemli Öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin puanları ortalaması(10 Puan)” idi.

Bu değerlendirmeyi yapacak öğretmenlerin o müdürle en az 6 ay birlikte çalışmış olmaları gerekiyor. Bu şart olarak konulmuş. Yani 30 yıllık öğretmen yeni gelmişse okula değerlendirme yapamayacak. En az 6 ay birlikte çalışmış olacaklar.

Oysa ki aynı şart İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri için yok. Yani İlçe Milli Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürü sizinle bir gün bile çalışsa değerlendirme yapabiliyor du yönetmelik gereği.

İDDK bu hususa dur dedi ve eksik düzenlemeden yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu kararın etkisi nasıl olur?

Bu karara göre Türkiye genelindeki değerlendirmelerin tahmini yüzde 90’ı sakata binmiştir. Bu kadar iddialıyız çünkü:

1- Değerlendirmeye tabi olan okul müdürü, İlçe Müdürü ya da değerlendiren şube müdürü ile en az 6 ay çalışmış olmalıdır. Bu şart yoksa değerlendirme sakattır.

2- Değerlendirmeler Ağustos 2014’te sona ermiştir.

3- 652 sayılı KHK ‘da yapılan değişiklikle (Dershaneler yasası ile) İlçe Müdürlerinin tamamı görevden alınmışlardır. Tarih: 14 Mart 2014

4- Görevden alınan müdürlerin bazıları göreve devam etmiş büyük bir çoğunluğuna ise malum bir sendikanın üye ve yöneticileri görevlendirilmişti/atanmıştı. Nisan 2014 ve sonarsında…

5- Yani İlçe Müdürleri kanundan sonra görevlendirilmişse 6 aylık çalışma süresi dolmadan değerlendirme yapılmıştır. Bu nedenle sakattır.

6- Aynı zamanda 1709 tartışmalı şube müdürü ataması yapılmıştır. Ve değerlendirmelerde kendilerine yakın gördüklerinden bu kişilere yetki verilmiştir. Bu atamalarla gelen şube müdürleri de 6 aylarını doldurmadan değerlendirme yapmışlardır.

7- Aynı zamanda Şube müdürlerinin rotasyon/yer değiştirme süreci bu döneme denk geldiğinden yine 6 ayını doldurmayan şube müdürleri değerlendirme yapmışlardır.

Hal böyle olunca değerlendirmeler sakata binmiştir.

İşte bu nedenlerle değerlendirmelerin yüzde 90’ı sakattır diyebiliyoruz.

Peki şimdi ne olacak? Ne olmalıdır?

MEB son dönemde her ne kadar da hukuksuzluğu, yargı kararlarına uymamayı alışkanlık haline getirdiyse de 07 Haziran 2015 sonrası bu durumda değişiklik olmalıdır. Yani Türkiye artık hukuk kurallarına geri dönmelidir. Mevcut geçici hükümet de artık ders çıkarmalıdır.

Bu değerlendirmeler sakat ise şimdi nasıl puanlama yapılacak?

O dönemde verilen puanlar geçerlidir fakat değerlendirme yapanların ehliyeti varsa. Yani İlçe Müdürü ve Şube müdürü değerlendirmelerinde 6 aylık süreye bakılacak. 6 Ay dolmadan değerlendirme yapanların puanları sistemin(değerlendirmenin) dışına atılacak.

Çünkü bu konuda yönetmeliğin ekinde (ek-1) aynen şöyle bir hüküm var:

Bunun anlamı şudur:

Diyelim ki bir ilçede tam da değerlendirme yapılacakken ilgili kurumdan sorumlu şube müdürü vefat etti ve değerlendirme yapamadı.

Bu durumda değerlendirmeyi diğer paydaşlarla yapınız ve 100’lük sisteme uyarlayınız.

Bu durumu tabloya dökecek olursak;

Bunun anlamı nedir?

Bunun kısaca anlamı eğer ilçe müdürü ya da şube müdürü okul müdürü ile 6 ay çalışmamışsa puanları değerlendirme dışına alınacak ve kalan puanlar 100’lik sisteme uyarlanacaktır. Böylece okul içerisinden olumlu puan alan okul müdürleri değerlendirmeyi geçmiş olacaklardır.

Dava açanlar, kazanıp temyizde kaybetme riski taşıyanlar, kaybedip temyize gidenler be yapmalı:

İlgili mahkemeye bu karar sunulmalıdır.

2577 sayılı İYUK’a göre buna engel bir durum yoktur.

İYUK’ta bu konuda;

“Sonradan ibraz olunan belgeler:

Madde 21 – Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkan bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ edilmez.”

Maddesi vardır.

Bu durumda olan okul müdürleri ne yapmalı?

Dava açıp açmamalarına bakılmaksızın idareye bu yargı kararı doğrultusunda değerlendirme talebinde bulunmalıdırlar. Okul müdürleri aldıkları puanları, kimin kaç puan verdiğini zaten bilmektedirler. Bu puanları bir de yukarıdaki tabloya göre yorumlayıp gereğini idareden talep etmelidirler.

Buna rağmen hakları teslim edilmezse, siyasal ve sendikal baskı yoluyla uygulama yapılmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca yargı yoluna gitmek gerekebilir. Yargıya gidecek olanların ellerinde sağlam bir koz bulunduğu da unutulmamalıdır.

Asıl Görev MEB’in

MEB artık hukuk kurallarının işlediği, insanların güven duyduğu, çalışanlarının haklarını korunup kollandığı bir bakanlık olmalı ve bu kararı fırsat bilerek geçmişteki kötü imajı silmeye başlamalıdır. MEB, malum siyasi ve sendikal çevrelerin müdahale ve etkisinden kurtulmalı adaletin er ya da geç herkese lazım olacağını unutmamalıdır.

MEB bu kararın gereğini yerine getirmeli ve haksız hukuksuz yere, tamamen kayırma kokan değerlendirmeleri bir de yargı kararı gereği değerlendirmeli ve hakkı olanın hakkı teslim edilmelidir.

MEB derhal bir genelge yayımlamalı ve bu durumdaki okul müdürlerinin sürelerinin 4 yıl daha uzatılması talimatını taşra teşkilatına bildirmelidir.

Maksut BALMUK
Öğretmen