27 Ocak 2016

MEB’den, 4 yılını dolduran müdür yardımcıları için önemli değişiklik

ile Maksut Balmuk

headline (1)MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Tıklayınız.

Yapılan değişikliklerin eski ve yeni yönetmelik maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

En önemli değişiklik 4 yılını dolduran müdür yardımcılarına ilişkindir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 4 yılını dolduran müdür yardımcılarının görev süresi 4 yıl daha uzatılabilecektir. Ayrıca, müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara ek olarak 8 puan verilecektir.

Yönetici görevlendirme sınavına girecek öğretmenlerin değerlendirmeleri için tıklayınız.

Eski düzenleme Yeni düzenleme
Madde 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yılgörev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

MADDE 1 – 6/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.“(2) Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan yeterli sayıda aday bulunamaması halinde, bu maddenin birinci fıkrasında aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana kadar birer yıldüşürülür.”
DEĞERLENDİRME

Müdürlük için müdür başyardımcısı olarak 2 yıl, diğer yöneticiliklerde en az 3 yıl çalışma süresi bu şartları taşıyan yeterli aday yoksa esnetebilecek. Yani müdür başyardımcısı olarak 1 yıl, diğer yöneticiliklerde en az 2 yıl şartı aranabilecek.

Bu durumda; Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı belirlenirken bu durumda olanlarında çağrılıp çağrılmayacağı ayrı bir sorun olacaktır.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

Madde 24 – (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(3) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

(4) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına; sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.“(5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.”
DEĞERLENDİRME

Müdür başyardımcısı ya da müdür yardımcısı olarak çalışanlardan 4 yıllık süreyi dolduranların sürelerinin 4 yıl daha uzatılıp uzatılmaması konusunda okul müdürleri yetkilendirildi. Okul müdürleri isterlerse uzatma yapabilecekler. Böylece aynı kurumda sınava girmeksizin 8 yıl çalışılabilecek. Daha önceki uygulamalarda yaşadığımız gibi iş okul müdürlerine bırakılırsa. Araya başka güç ve etkenler girmezse.

Yani MEB böylece; daha önce de ele aldığımız gibi geçtiğimiz yıl okul müdürü inhası ile müdür yardımcılığına görevlendirilen binlerce yöneticiyi 4 yıl değil 8 yıl çalışma olanağı tanıyabilecek.

Oysa ki müdür inhası ile hiçbir kritere bağlı olmaksızın yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı olduğuna ilişkin yargı kararı var ve MEB’in bu karar sonrası bu yöneticiliklere son vermesi gerekiyordu.

Bir başka sorun ise;

Müdür yardımcılığı/Başyardımcılık için sınav duyurusu yapıldı ve sınava bu yıl 4 ya da 8 yılını doldurmayanların giremeyeceği kılavuzda yer aldı.

Bu durumda bu yıl 4 yılı dolacak yöneticilerden bu değişikliğe göre süresi uzatılacakların sınava girip girmeyecekleri sorunu ortaya çıkıyor. Bunun için süre uzatma yapılıp yapılmayacağına ilişkin çalışma yapılması ve ondan sonra başvuru alınması gerekir. Eğer süre uzatılacaksa sınava girmemeleri söz konusu olabilir. Bu sorunun da ivedilikle ele alınması şarttır.

Kaldı ki okul müdürü 4 yıl daha çalışmak isteyebilir fakat kişi aynı kurumda çalışmak ya da aynı müdürle devam etmek istemeyebilir. Bu konuda yönetmelikte “isteğe bağlı olmasına ilişkin ” bir madde konulmaması da sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Müdürlüğe görevlendirme

(3) Kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına müdür normunun verildiği ilk dönemle sınırlı olmak üzere, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara beş puan daha ilave edilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(3) Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.”
DEĞERLENDİRME

Kurucu müdürlere görevlendirmeye esas puanları hesaplanırken ilaveten 5 puan verilirken, bu puan 8 puana çıkarılıyor ve ayrıca aynı kurumda yeniden müdür olarak çalışmak isteyenlere de ilave 8 puan veriliyor.

Böylece aynı kurumda 4 yılını dolduran okul müdürleri bir 4 yıl daha aynı kurumda çalışabilmek için bir avantaj elde etmişler gibi görünüyorlar fakat;

– 4 yılları dolduktan sonra sözlü sınava başvurmak zorundalar;

– Başvurudan sonra sözlüye çağrılacak Ek-1 e göre boş kadronun 3 katı aday sıralamasına girmek zorundalar,

– Bu listeye girdikten sonra da sözlü sınava girip puan almak zorundalar.

Örneğin Ek-1 e göre eşdeğer puana sahip iki kişi de sözlüye girdiğinde çalışmakta olduğu kurumda müdürlüğe devam etmek isteyen 16 puan avantajlı başlayacak yarışa. Çünkü görevlendirme puanı; Ek-1 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. 8 puanlık avantajın sözlüye yansıması 16 puan olacaktır. Bu durumda eşdeğer Ek-1 e sahip iki kişiden mevcut okulunu isteyen kişi sözlü sınavdan 80 alırsa diğerinin 96’dan yüksek alması gerekecektir. Burada idare görevlendirmelere yine istediği gibi yöne verebilecektir.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/561420