4 Ağustos 2013

MEB Yönetici Atama değil Yöneticlikten ATMA yönetmeliği yayımladı

ile Maksut Balmuk

 headline Ceza alan ve ayrılanlar, okul yöneticisi olamayacak

Yönetici atama yönetmeliğine 2. değerlendirmemiz..Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almış olan tüm yöneticilerin görevine son verilecek.

“Yönetici Atama Değil ATMA Yönetmeliği” Bu sözle yazımıza başlamamızın çok sebebi var. Bu sebepleri aşağıda ele alacağız. Tabii ki merak edilen bazı sorulara da cevap vererek.

1-Yeniden atama kaldırıldı

Yılardır idarecilik yaptınız sonra istifa ettiniz yada başka il/ilçeye isteğe bağlı yada özür durumuna göre öğretmen olarak yer değiştirdiniz idareciliğe geri dönüşünüz ancak ve ancak sınavla mümkün.

2-Sınav ne zaman yapılacak? İdare istediği zaman. Yani idarecilik elden gidiyor. Yani idareci ataması yönetmeliğiyle idarecilikten ATMA da yapılıyor. Bu en çok da geçen yıl alan değişikliği nedeniyle idareciliği düşen ve yönetmelik bekleyenleri etkileyecek. Bakanlık bu öğretmenleri iki kez mağdur edecek.

3-Dönüşen okullar; İlkokul+Ortaokul’a dönüşen okulların yöneticilikleri ile ilgili sorun büyük oranda çözülmüş.  Fakat dönüşen liselerde, kapatılan ve birleştirilen kurumlarda sorun var. Bu konuya hiç girilmemiş bile. Örneğin Osmaniye’de Anadolu İmam Hatip Lisesi; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak ikiye ayırıldı. Öğrencileri de aktarıldı. Fakat öğretmen ve yönetici aktarımına gelince icraat yok. Bir okul kapanırsa yöneticileri ne olacak? Sorunun cevabı yönetmelikte yok. Norm fazlası deseniz okul yoksa iki yıl nerede görev yapacak? Önceki yönetmelikte bu konu apaçık ortaya konulmuştu.

“13.08.2009 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki o madde;

“Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları:

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(3) (Ek üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.”

Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen okullardaki yöneticiler alanlarına bakılmadan norm kadrolarla ilişkilendirilir.”

Anlaşılan bu yöneticiler de gözden çıkarıldılar. Bu nedenle ATMA yönetmeliği diyoruz.

Bir başka husus ve en önemli husus:

4-Ceza ile görevden alma yani idarecilikte ATMA:

Yönetici istendiği zaman bir kusur bulunup yöneticilikten alınabilecek. Yani yöneticilikten ATMA gerçekleşecek. MEM yöneticiler üzerinde soruşturma baskısı oluşturacak,

 

Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almış olan tüm yöneticilerin görevine son verilecek. Çünkü yönetmeliğin geçici maddelerinde örneğin 13.08.2009 tarihinde yayımlanan yönetmeliğindeki gibi geçici madde ile kazanılmış haklar korunmadığından aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almış olan tüm yöneticilerin yöneticilikleri düşüyor.

 

“13.08.2009 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki o madde;

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak farklı eğitim kurumlarına ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.(3)”

 

Yönetmelik maddelerine bakalım. Madde 5.

“e) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

 

Bu madde çok önemli:

Çünkü 657 sayılı yasaya göre Aylıktan kesme cezası çok basit konularda da verilebilmektedir. Maddeye bakacak olursak;

“C – Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,”

 

Bu maddelere istediğiniz gibi kılıf uydurabilirsiniz. Örneğin bir öğretmenin bir bilgisini eksik girmek gibi bir konudan açılacak soruşturmada dahi bu cezayı alabilirsiniz.

Kaldı ki;

 

657 sayılı kanunda Aylıktan Kesme Cezası vardır. Peki 1702 yada 4357 sayılı yasaya göre bu cezanın karşılığı nedir? Çünkü o kanunlarda bu ad altında bir ceza yoktur.

 

Şöyle ki;

 

1702 sayılı kanun;

“Cezalar ve suçlar

Madde 19 – (Değişik: 25.07.1931 – 1880/4 md.)

Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir:

1) İhtar

2) Tevbih

3) Ders ücretlerinin kesilmesi

4) Maaş kesilmesi

5) Kıdem indirilmesi

6) Derece indirilmesi

7) İstifa etmiş sayılmak

8) Vekalet emrine alınmak

9) Meslekten çıkarılmak

10) Devlet memurluğundan çıkarılmak.”

Bu kanuna göre aylıktan kesmenin karşılığı nedir? Ders ücretinin kesilmesi mi? Maaş kesilmesi mi?

4357 sayılı kanun;

“Madde 7 – (………) (1) İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40,41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı esaslar altında aşağıdaki inzıbat cezalarına çarpılırlar:

a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.

Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir:

1 – Başöğretmen;

2 – Maarif memuru;

3 – İlköğretim müfettişi;

4 – Maarif müdürü.

b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir.

c) Kıdem indirmek:”

 

Yine bu kanuna göre karşılık bulmalısınız.

 

Kaldı ki yönetmelikte açıkça belirtilmeden bulunacak karşılıkların hukuki bir anlamı olmayacaktır.

 

Şimdi müfettiş geldi ve size soruşturma yaptı. İdareciliğinizin alınmasına yönelik bir teklifi yok fakat kusurlu olduğunuz bir konu var bu noktada size Aylıktan Kesme cezası verdiyse görevden alınırsınız.

 

Bir başka husus daha söyleyelim:

 

Aynı yönetmeliğin 23.maddesi de bizi doğruluyor:

 

“Yöneticilik görevinin sona ermesi

MADDE 23 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri,

sona erer.

İşte bu madde nedeniyle alacağınız bir ceza sizin yöneticilik şartınızı yok eder ve yöneticilik düşer.

 

Bakanlığın yönetmelikle ilgili yayımladığı taslakla ilgili yaptığımız değerlendirmede http://www.memurlar.net/haber/383321/

 

“aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, kaldırılmalıdır. Aksi halde bu cezaları alanların da idareciliğini düşürmek gerekebilir.” Diye uyarmıştık.

Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum aynen budur.

 

Üstelik taslakta madde “(5) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticilikleri alınmasına karar verilenlerin yöneticilikleri düşer ve üç yıl süreyle yöneticilik başvurunda bulunamazlar.”

Şeklinde iken

Değiştirilen 23.madde ile amaçlananın yöneticilikten ATMA olduğu anlaşılmaktadır.

 

Daha önce de söyledik yine söyleyelim önemli olan yönetmeliğin çıkıp çıkmaması değil; Kadir gecesinde yayımlanan bu yönetmeliğin hak, hukuk gözetip gözetmediği, hakkaniyete uygun olup olmadığı, kariyer, liyakat, hizmetin gereği ve kamu yararı düşünülerek hazırlanıp hazırlanmadığıdır.

 

İdarenin yaptığı yeni bir düzenlemenin eski düzenlemeleri aratmaması gerekir. Şu anda bakıldığında 13.08.2009 tarihinde yayımlanan yönetmeliği hemen hemen herkesin aradığı görülecektir. Hemen hemen diyoruz çünkü böyle bir yönetmelik yayımlandığına göre birileri mutlaka hariçtir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Yazının MEMURLAR.NET kaynak linki için  TIKLAYINIZ…