3 Mayıs 2012

MEB OKY Değerlendirmesi(3):Sınıf geçme, devamsızlık

ile Maksut Balmuk

Ortaöğretim Kurumlarında kullanılan yönetmeliklerin (yönergeler dahil) tek yönetmelik altında toplayan taslak http://www.memurlar.net/haber/225826 adresinde yayımlanmıştı.

Konu ile ilgili ilk değerlendirmemizi de MEB OKY Değerlendirmesi(1): Yetenek derslerinde sınav kalkıyor başlığıyla yapmıştık.

İkince değerlendirmemizi MEB OKY Değerlendirmesi (2):Öğretmen İzinleri, Sınavlar ve Sınıf Geçme başlığıyla yapmıştık.

Şimdi de sınıf geçme konusunda yapılacak değişiklikleri ele alalım.

Öncelikle belirtelim ki 5’lik not sistemi tamamen kaldırılmakta onun yerine 100’lük puan sistemi öngörülmektedir.

Mevcut yönetmelikte Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinde Ortalama ile sınıf geçmek için daha yüksek ortalamaya sahip olunması gerekirken yapılan düzenlemede tüm okullar için 50 puan öngörülmektedir.

Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

?MADDE 55- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) Birinci dönem ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45,
b) Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45,
c) Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45
olması gerekir.

Hükmü getirilmektedir. Burada gelen en önemli eleştirilerden birisi sınıf geçmenin kolaylaştırıldığı noktasındadır. Aslında bu yargı çok da doğru değildir. Maddelere bakacak olursak bunu daha rahat görmemiz mümkün olacaktır.

Dersten başarılı olabilmek için;

“a) Birinci dönem ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45,”

Mevcut uygulamada birinci dönem 25 puan (1) alan bir öğrenci ikinci dönem 45 puan(2) aldığında geçebilirken getirilen düzenlemeye göre birinci dönem puanı 25 olan bir öğrencinin geçmesi için ikinci dönem puanı en az 65 olmak zorunda?

Burada öğrenci lehine olan durum birinci dönem başarılı ikinci dönem başarısız olan öğrenci o dersten kalmış kabul edilirken, bu durum değiştirilmektedir.

b) Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45,

Bu düzenlemeye göre öğrenci bir dönemi 35 puanla tamamlarsa diğer dönemde 45 alması yeterli olabilecek. Öğrenci bir dönem 34 puanda kalmışsa diğer dönemde 56 almak zorunda.

c) Burada da birinci dönem puanı 0(sıfır) dahi olsa ikinci dönem 70 yapan öğrencinin o dersten geçmesi sağlanmaktadır.

 

Sınıfı geçmek için daha önceden olduğu gibi üç şekil vardır.

1- Doğrudan (tüm derslerden başarılı olunduğunda)

2- Ortalamayla geçmek (yıl sonu başarı puanı 50 ve üzeri olduğunda)

3- Sorumlu geçme (aynı yılda en çok 4 dersten)

4-Burada öğrenci lehine bir durum vardır. Daha önce 9.sınıfta 3 diğer sınıflarda 2 dersten sorumlu geçmek mümkün iken yeni düzenlemedeki hüküm:

MADDE 57- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız ders sayısı en fazla 4 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar ederler.? şeklindedir.

Yani öğrenci bir yılda 4 dersten sorumlu geçebilir. Toplamda da 6 dersten sorumluluğu olabilir. Düzenlemesi getirilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere sınıf geçmek az da olsa kolaylaştırılmıştır.

Öğrenci ikinci kez sınıf tekrarına kalırsa öğrenim hakkını tamamlamış sayılmakta ve tasdiknamesi kesilecektir.

Yani öğrenci bir kez sınıf tekrar edip aynı yada başka sınıfta tekrara kalırsa sistem dışına çıkarılmaktadır. Yapılan kanuni düzenlemeye göre Ortaöğretim Zorunlu olduğuna göre öğrencinin bu şekilde tamamen sistem dışına alınması doğru değildir. Bunun yerine öğrenci bir kez sınıf tekrarına kaldığında beklemeli olabilmesi ya da o sınıfı Açık Öğretimde tamamlayabilmesi olanağı tanınmalıdır. Bu şekilde yapılacak yönlendirmede beklemeli kalan öğrenci sorumluluk sınav dönemlerinin yanı sıra onlara yönelik düzenlenecek Beklemeli Sınavları düzenlenmelidir. Açık Öğretim Lisesine geçen öğrenci ise burada sınıf geçtikten sonra (ikinci kez sınıfta kalmamışsa) tekrar okuluna dönebilmeli bu öğrencilerin açık öğretimdeki masrafları bakanlıkça karşılanmalıdır.

İkinci kez sınıf tekrarına kalan öğrencinin de sistem tarafından Açık Öğretim Lisesine kaydı yapılmalıdır. Bu ve az önce bahsettiğimiz öğrenciler için okullarda mesai saati dışında (Mesleki Açıköğretim’de olduğu gibi) kültür dersleri düzenlenmeli, zorunlu eğitimin gereği olarak imkanlar verilmelidir.

Devamsızlıkla ilgili olarak;

Öğrenci okulun açık kaldığı günlerin dörtte üçünden daha az gün devam ederse sınıf tekrarına kalmaktadır. Bu da 180 iş günü baz alındığında 45 gün devamsızlığa tekabül eder.

Öğrenci devamsızlığında dörtte üç ifadesi kaldırılmalı, tartışmalara yol açacak bu uygulama yerine 45 gün ifadesi getirilmelidir. Tartışma olacaktır çünkü; bir ilde örneğin deprem, kar gibi nedenlerle okullar tatil edildiğinde hesaplamada sorunlarla karşılaşılacak e-okul sisteminde de hesap noktasında farklılıklarla karşılaşılacaktır. Öğrenci 20 gün kapalı kalan bir ilden hiç kapalı kalmayan bir İl’e nakil olduğunda hesabın nasıl yapılacağı karıştırılabilecektir.

?Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilir.? Şeklindeki düzenlemenin de;

?Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde bakanlıkça e-okulda yapılan düzenleme ile sağlanan e-posta yada kısa mesaj yoluyla bildirilir.?

Şeklinde yerini alması uygun olacaktır..

Ayrıca; Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencinin nakli Açık Öğretim Lisesine kaydırılır. Hükmü getirilmeli öğrenciler tamamen sistem dışına itilmemelidirler.

 

Saygılarımla

 

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

 

Kaynak: Memurlar.Net