4 Mart 2014

MEB, ilk günden yöneticisiz kalacak

ile Maksut Balmuk

untitled

MEB, tasarıda önemli bir teknik maddeyi unuttu.

2011 de çıkarılan 652 sayılı KHK‘da şu madde bulunuyordu:

“Yeniden yapılanma sürecinde görevlerin yürütülmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümlere göre Bakanlığın yeniden yapılanması tamamlanıncaya kadar, yeni kurulan birimlere ve kurullara verilen görevlerin, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce bu görevleri yerine getirmekte olan birimler, kurullar ve personel tarafından yürütülmesine devam edilir.”

Böylece, idarede boşluk olmaması için görevden alınan tüm personel, yenisi atanıncaya kadar geçici olarak da olsa görevine devam etmekteydi.

Bu kanun tasarısında ise bu konuda eksiklik bulunmaktadır.

Bu kanunda da, bu konuda 652 sayılı KHK’da olduğu gibi bir düzenlemeler var. Ama bu düzenleme genele ilişkin değil sadece “Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü”ne ilişkindir. İlgili madde şu şekildedir;

“MADDE 25- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir

(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. “

Oysa ki binlerce kadroyu ilgilendiren;

“(3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. ”

maddesi ile ilgili bir geçici madde ya da düzenleme bulunmamaktadır.

Bu ne demektir?

Cumhurbaşkanı kanunu imzaladığı anda bakanlıkta ve illerde resmi anlamda personel kalmaması, imza atamamaları demektir.

Örneğin bakanlıkta bir genel müdür, Cumhurbaşkanı imzayı atıp kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra imza atamaz. O genel müdürlükte bulunan grup başkanları da şube müdürleri de imza atamazlar. Çünkü yetki de görev de sona ermiştir.

İllerde ve ilçelerde de aynı durum var. İl milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri de imza atamazlar, emir veremezler, makama oturamazlar…

Bu konuda bir madde konulması gerekirken biz böyle bir maddeye rastlayamadık. Eğer varsa uygulamada göreceğiz.

Bu durumda yapılması gereken nedir;

A planı:

Cumhurbaşkanlığı makamı kanunu imzalamadan önce tüm bu kadrolara atama yapılması, Cumhurbaşkanı makamı tarafından imzalanması gerekenlerin kanunla beraber imzalattırılması, İl ve İlçeler için de bakanlığın aynı uygulamayı yapması gerekir…

İhtimal: Çok zor çünkü idare düzenlese de makam imzalamayı geciktirebilir.

B Planı:

Bu kadrolara atanacaklarla ilgili geçici görevlendirme onaylarının bakanlık tarafından hazırlanması ve kanun yürürlüğe girdiği anda kayda alınarak duyurulması,

İhtimal: Çok zor çünkü çalışmalar başlamış olsa da kadrolar belirleniyor olsa da tamamlanması zaman alacaktır.

C Planı:

Bakanlığın bir genelge yayımlayarak kanunda olmayan bir düzenlemeyi Genelge ile yürürlüğe koyup mevcut yöneticilerin yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam etmesi…

İhtimal: Muhtemel

Bakanlığın bu üç plandan birini uygulaması gerekir.

Kanunu hazırlayanlar;

Eğer teknik bir hata yapmamışlarsa A ya da B planlarını uygulamaları,

Eğer teknik bir hata yapılmış ve el ayak birbirine dolaşmışsa o zaman da C planını uygulamaları gerekmektedir.

Bu konudaki sonucu birkaç gün içerisinde göreceğiz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının kanunu imzalaması için 15 günlük bir süresi var.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/459263/