13 Ocak 2018

MEB, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürü, şef ve memur kadrolarına yönelik atama şartlarını değiştirdi

ile Maksut Balmuk
Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikte şube müdürü, şef, memur, VHİ, sekreter unvanlarına yapılacak atamalarda değişikliğe gidildi.

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA DEĞİŞENLER

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikte şube müdürü, şef, memur, VHİ, sekreter unvanlarına yapılacak atamalarda değişikliğe gidildi. İşte Yapılan değişiklikler:

ŞUBE MÜDÜRÜ

Daha önce şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş yıl görev yapmış olanlar şube müdürlüğüne başvuru yapabiliyordu.

 

Yapılan düzenlemeyle, şube müdürlüğüne başvurabilmek için şef kadrosunda görev yapmış olma şartı 3 yıla, öğretmen kadrosunda görev yapma şartı ise 4 yıla indirildi.

ŞEF

Daha önceki düzenlemede yer almayan bir şart eklenmiştir. Buna göre, şef kadrosuna başvuracakların, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

TALİM TERBİYE KURULU UZMANI VEYA EĞİTİM UZMANI

Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

SAYMAN, AYNİYAT SAYMANI VE ÇÖZÜMLEYİCİ

Bu kadrolara başvurmak için, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

MEMUR, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, SEKRETER VE VHKİ KADROLARI

Bu unvanlar için “Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak” şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine “Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.” şartı getirilmiştir.

SÖZLÜ SINAV KONULARIN YÜZDESEL AĞIRLIĞI BELİRLENDİ

 

Önceki yönetmelik düzenlemesinde sözlü sınav konularının yüzdesel ağırlığı belirlenmemişti. Yeni düzenlemede bu konuda belirleme yapılmıştır. Yapılan belirleme şu şekildedir:

(2) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

(3) Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.”

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ MUĞLAKLIĞA BIRAKILDI

Önceki yönetmelik düzenlemesinde, sınav sonuçlarına 5 iş günü içinde itiraz edileceği belirtilmesine rağmen, yeni düzenlemede konuyla ilgili “sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde” düzenlemesi getirilmiştir.

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERDE BU HÜKÜM KALDIRILDI

MEB, görevde yükselme yönetmeliği değişikliği sırasında, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında aşağıdaki maddeyi yürürlükten kaldırmıştır.

“(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;
a) İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürü, 
b) İlçe milli eğitim müdürleri il milli eğitim müdür yardımcısı,
c) İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü,
ç) İlçe milli eğim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürü
kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.”

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEDE HİZMET SÜRESİ HESABINDA 30 EYLÜL ESAS ALINACAK

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Değişikliğinde hizmet süresi hesabında 30 Eylül ün esas alınması getirildi.

Başvurular yine İl içinde Mayıs il dışında Haziran da alınırken il dışı yer değiştirme için 5 yıl olan aynı ilde çalışma şartı 3 yıla indirildi.

 

Maksut BALMUK

İlçe milli eğitim müdürlüğü sadece şube müdürleri atanabilecek

ESKİ MADDE YENİ MADDE
“a) Yönetim hizmetleri grubu; 
1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, basımevi müdürü,
2) Basımevi müdür yardımcısı,
3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,uzman (GİH), uzman (TH).

c) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk müşaviri,
2) Raportör.
ç) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.

d) Büro hizmetleri grubu; 
1) Sayman, 
2) Ayniyat saymanı,
3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, (Ek ibare:RG-10/12/2014-29201) terzi, dağıtıcı, kaloriferci.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, (Mülga ibare:RG-10/12/2014-29201) (…) avukat.”
Şeklindeyken

“a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;
1) Sayman, 
2) Ayniyat saymanı,
3) Çözümleyici,
4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman.”

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

3) (Mülga alt bend: 10.12.2014 – 29201 s. R.G. Yön./3. md.)

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üçöğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

3) (Ek alt bend: 13.01.2016 – 29592 s. R.G. Yön./1. md.) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak.

b) Şef kadrosu için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

f) Sayman kadrosu için;1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Sayman kadrosu için;1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

g) Ayniyat saymanı kadrosu için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

d) Ayniyat saymanı kadrosu için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) (Değişik alt bend: 13.01.2016 – 29592 s. R.G. Yön./1. md.) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadroları için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

ı) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, usta öğretici, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

i) Sekreter kadrosu için;1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak.

h) Sekreter kadrosu için;1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

j) Şoför kadrosu için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ı) Şoför kadrosu için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.”

Memurlar.Net - Özel