13 Eylül 2012

Mal müdürlüğü kaynaklı yanlış toplu sözleşme uygulamaları

ile Maksut Balmuk

Son günlerde bize gelen bilgilere göre toplu sözleşme ile karar bağlanan bazı konularda aksamaların yaşandığı görülmektedir. Toplu sözleşmede eğitimle ilgili olarak karara bağlanan hatta ve hatta uzlaştırma kuruluna gidilmeden imza altına alınan hususlardan bazıları şöyledir;

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 25- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, 1/9/2012 tarihinden itibaren “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 26- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar 1/9/2012 tarihinden itibaren uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 27- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aym Kararın 16 nci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 1/7/2012 tarihinden itibaren 10 uncu ve 16 nci maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 28- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 nci maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 29- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 30- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 31- (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “VI- Diğer Ödemeler” kısmının 2 nci maddesinde yer alan “600 Türk Lirası” ibaresi, “700 Türk Lirası” olarak uygulanır.?

Bu durumda başkaca bir düzenleme beklenmeksizin bu hükümlerin uygulanması gerekir. Bunu daha önce, memurlar.net’te de gündeme getirmiştik. Örneğin bazı mal müdürlüklerinin lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin ek dersleri için ya da ikili eğitim yapılan okullarda çalışan yöneticiler için ya da sınav komisyon üyeliği kısıtlaması için bir talimat gelmediğini bu nedenle ödeme yapamayacaklarını belirttikleri bilgileri gelmektedir.

Oysa ki Anayasanın 128.maddesinde yer alan;

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.(Ek Cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.?

Hükmü gereği sözleşmede imza altına alınan hükümler için bir talimata yada hukuki düzenlemeye gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle mutabakat metninde yer alan hükümlerin uygulanması kaçınılmazdır.

Bu hükümler ne kadar geçerlidir:

Bu hükümler 2012 ve 2013 mali yılları için geçerlidir. Bu süre sonunda yapılacak toplu sözleşmelerde aksi bir karar alınmadığı yada idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı taktirde hükmünü yitirecektir.

Örneğin; “Madde 30- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.”

hükmü ile ilgili uygulama Eylül ayından itibaren 2013 sonuna kadar uygulanacaktır. Bu sürede idare tarafından kanunda yada ders ücretlerine ilişkin esaslarda bir düzenleme yapılmadığı taktirde 2013 mali yılı sonunda bu hüküm kaldırılmış olacaktır.

Çünkü 4688 sayılı kanunun 28.maddesinde hüküm;

Madde 28  (Değişik: 4/4/2012-6289/18 md.)

Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.?

Şeklindedir.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/284142/mal-mudurlugu-kaynakli-yanlis-toplu-sozlesme-uygulamalari.html