23 Ocak 2014

Liselerde öğrenciye kaç puan verilir?

ile Maksut Balmuk

12

07.09.2013 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe bir çok eleştiri gelmektedir. Bu yönetmelik bir çok yönetmeliğin tek çatı altında toplanması, kısa ve anlaşılır olması için düzenlenmişti. Fakat bazı konuları kısalım, sözcükleri çıkaralım derken anlaşılmaz hal almaya başladı.
Bu nedenle MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliğini yeniden cümle cümle, mantık mantık ele almalıdır.

Az çok yorumlama bilgimize güvenerek bazı konulara açıklık getirmeye çalışsak da bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde (… hocam öyle ama biz şöyle demek için yazdık cümleleriyle karşılaşıyoruz.) Bu konularda açıklama yapan da yok. Defalarca yönetmelikle ilgili talep alındı fakat bir gelişme yada değişme olmadı.
Kafalardaki soru işaretlerine rağmen dönem bitti.
Son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim ve açıklamalara geçelim:

Karnelerin dağıtılacağı bu günlerde gelen soru şu:

Yeni yönetmeliğin 50.maddesinde;
“MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.”

Var. Bu maddelere göre her öğrenciye en az iki performans notu(pardon puanı) mı verilecek? Yoksa bir tane versek de yeterli mi?

Bizim görüşümüz Madde de Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması,… yerine getirirler dediğinden bir çalışma yaptırma zorunluluğu olduğunu yani buradan bir puan
(8) de yer alan hüküm gereği de eski adıyla sözlü şeklinde bir puan verilmesi gerektiğini,
Yani toplamda en az iki puan girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada “ayrıca notla değerlendirilir.” Diyerek ayrıca puanla değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Burada notla denilmesi bu yönetmeliğin gözden geçirilmesi gerektiği savımızın bir gerekçesini oluşturmaktadır. Çünkü liselerde not kalmadı PUAN var.

Bu konuda okul müdürü ve öğretmen arkadaşlardan gelen sorulara bu değerlendirmemi paylaştım. Fakat bakanlıktan da durumu teyit etmek için önce Alo147’yi ardından bakanlıkta (0312 413 16 04) nolu telefonu aradım.

Konuyu detaylı olarak konuştuğumuzda Alo147 nin de buraya danıştığını fark ettim.
Verilen cevap şu idi.
En az bir tane verseniz yeterlidir. Zümre öğretmenler kurulu kararına göre iki ya da daha fazla da olabilir.

(8) fıkra verilir diye ısrar ettikçe karşımdaki bir tane verilecek zümre kararına göre (8). Madde kapsamında da verilebilir diye ısrar ediyordu. Ben madde verilebilir demiyor verilir diyor dedikçe ısrar sürüyor zümre öğretmenler kuruluna atıfta bulunuyordu.

Şimdi Gelelim Yönetmelik hakkındaki (bu konu odaklı) başka değerlendirmelere:

Zümre öğretmenler kurulunu düzenleyen madde:
“Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 111-

(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk milli eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;

a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,

b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,

ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,

f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları ilgili konular da görüşülür.”

Şeklinde olup burada Performans değerlendirmesindeki sayı ya da sınıf içi faaliyetler puanla değerlendirilir mi tek bir cümle yoktur.

Yazılı sınavlarla ilgili 45.maddede hüküm bulunduğundan sayısı zümre belirlemelidir. Fakat performans ile ilgili bir hüküm yoktur.

Bu maddede;

“Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.”

Hükmüne göre zümre toplantısı her ay bir kez toplanmak zorunda iken “Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.”demenin anlamı nedir?

Yine bu madde de; i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının şeklinde devam eden hükmü vardır. Ortaöğretimde Ödev bu yönetmeliğe göre kaldırıldığı halde hangi ödevden bahsedilmektedir. Bu madde eski yönetmelikten kopyala yapıştır yapılmıştır.

Performans çalışmasına ilişkin yeni yönetmelik maddesini tekrar paylaşalım.

“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkanlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.”

Bu yönetmelikten önce Sözlü sınavlar varken sınıf geçme yönetmeliğinde;

“Sözlü Sınavlar
MADDE 21 – Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. (Değişiklik: 05/10/2007-26664 RG)”

Hükmü vardı ve sayı belirlemesi Zümre kararına bağlıydı.

Yeni yönetmelikte Performans Çalışması ile ilgili maddede böyle bir hüküm söz konusu değildir.

Bakanlıkta görüştüğüm kişi en azından “bu konularda teşkilatı yazılı olarak bilgilendirmeniz iyi olacaktır” önerimi değerlendirirse ülke genelinde birlik sağlanmasına yol açar.

Şu anda notları tamamlayan öğretmenlerimizin tereddüde düşmelerine gerek olmayıp en azından Zümre Öğretmenler Kurulu kararında bu konuyu en azından açıklığa kavuşturmaları her ihtimale karşı için uygun olacaktır.

Sözlü ya da şu anki yönetmeliğin 50.maddesinin (8) fıkrasında yer alan değerlendirme ile ilgili olarak böyle bir notun (puanın) değerlendirmesi her zaman tartışma konusu olmuştur.

Bu konudaki düzenlemenin nasıl olacağı yada yönetmelikte bulunup bulunmaması konusundaki değerlendirmemizi daha sonraki bir makalemizde ele alacağız.

Maksut BALMUK
Eğitimci Danışman

http://www.memurlar.net/haber/450934