4 Eylül 2017

Hastalık raporu olan öğretmene soruşturma açılır mı?

ile Maksut Balmuk
Bugünlerde özellikle öğretmenlerin göreve başlayacağı 5 Eylül 2017 tarihi ve 5-15 Eylül mesleki çalışma dönemi nedeniyle raporlu olacak öğretmenlere soruşturma açılacağı tartışması yaşanmakta hatta bazı okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğretmenler bu yönde uyarılmaktadır.

Bugünlerde özellikle öğretmenlerin göreve başlayacağı 5 Eylül 2017 tarihi ve 5-15 Eylül mesleki çalışma dönemi nedeniyle raporlu olacak öğretmenlere soruşturma açılacağı tartışması yaşanmakta hatta bazı okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğretmenler bu yönde uyarılmaktadır.

Bu uyarıların hukuki olmadığını öncelikle belirtelim.

Bu uyarılara gerekçe ise 05-15 Eylül döneminde öğretmenlere yeni müfredatların tanıtımı amacıyla seminerler düzenlenecek olması.

 

Öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olmaları tabii ki önemli ve maksimum katılım için çaba sarfedilmesi de gayet doğal.

Bu konuda bakanlığın yayımladığı yazı içeriği de gayet normal.

Bakanlık bu programa katılmayanların isimlerini ve katılmama gerekçelerini istiyor.

http://www.memurlar.net/haber/690286/ Bunu rapor alan öğretmene soruşturma açılacak diye ele almak hukuku bilmemek, okuduğunu anlamamaktır. Üstüne vurgulayarak söyleyelim ki rapor alan öğretmen olmaz raporlu olan ya da rapor verilen (düzenlenen) öğretmen olur. Bu rapor mevzuatta hastalık raporu olarak geçer ve doktor tarafından istirahati gerekli görülen hastalara verilir.

Verilen hukuka uygun hastalık raporuna istinaden soruşturma açılamaz.

Fakat rapordan şüphe duyulursa bu rapor teyit maksatlı incelettirilebilir.

Mevzuatta yer alan “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.” hüküm uygulanabilir.

Yani idare bu rapor fenne aykırı şüphesi taşıyorsa hastanın bulunduğu yerdeki hakem hastaneye incelenmesi talebinde bulunabilir. Bu her zaman geçerli olan bir kuraldır.

Bir de raporlarla ilgili bilgi verelim.

Kural olarak belirtelim ki izinli olunan( yıllık izin, mazeret izni, resmi tatil, aylıksız izin… ) günler hariç rapor veren kurumun/doktorun öğretmenin/memurun görev mahallinde olması gerekir.

 

İzinli olunan günlerde ise o anda bulunulan yerde muayene olunabilir ve doktorun verdiği rapor usule uygun olur.

Doktorun izinli olunmayan günde rapor vermesi raporu memuriyet yönünden geçerli kılmaz. Doktor sonuçta teşhise göre raporunu verebilir. Nereden verilen raporun geçerli olacağını memur bilmek zorundadır. O doktorun alanı değildir.

Çünkü mevzuat hükmü ” Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” Şeklindedir.

Bir de sağlık sunucusunun SGK anlaşması olması gerekir. SGK anlaşması olmayan kurumun/doktorun verdiği raporun geçerli olabilmesi için il sağlık müdürlüğünün belirlediği kuruma onaylatılması gerekir.

Bir örnek verelim: bugün 4 Eylül 2017 ve memurlar bayram nedeniyle izinli yani resmi tatil. Bugün rahatsız olan memurun görev yeri dışında gideceği doktorun hastane acil servisi olması gerekir. Eğer hastane acil servisi dışında bir rapor söz konusu ise bu rapor fenne uygun olsa da idari yönden uygun değildir.

Aynı konuya bir başka örnek de örneğin hafta sonu il dışına çıkan bir memur rahatsızlandığında düzenlenen raporunda acil servis olması gerekir.

Yukarıdaki örnekle hareket edecek olursak; öğretmenin görevde olması gereken 5 Eylül 2017 günü mesai saatinde acil servisten dahi verilecek raporun idare yönünden geçerliliği yoktur. Çünkü mesai saatlerinde görev mahalli dışında olmaması gerekir. Devlet Personel Başkanlığı bu konudaki bir görüşte de “Osmaniye de ikamet eden fakat görev yeri Adana olan memurun mesai saatinde Osmaniye’den verilen raporun geçersiz olduğunu” belirtmiştir.

Raporlarla ilgili son olarak;

“Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.” Hükmüne riayet edilmesi gerekir.

Öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını kutlar, yeni eğitim öğretim yılının başarı ve sağlıkla geçmesini dileriz.

 

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel