21 Ekim 2016

Hangi memurların açığa alma süresi uzatılabilir?

ile Maksut Balmuk
657 sayılı Kanuna tabi hangi memurların açığa alam süreleri uzatıldı?

 

Açığa alınan öğretmenlerden 3400’ünün göreve geri döneceklerine ilişkin haberde;http://www.memurlar.net/haber/619095/

“İl milli eğitim müdürlüklerinden memurlar.net’e ulaşan bilgilere göre, bakanlığın illere iki liste gönderdiği, ilk listede bazı isimlerin açıkta kalma süresinin 2 ay daha uzatıldığı, ikinci listede yer alan isimlerin ise göreve başlatılmasının istendiği belirtilmektedir.”

Denilmektedir.

Öğretmenler haklı olarak sormaktadırlar. Süre uzatımında kriter nedir? Kanuna uygun mudur diye?

657’DE YER ALAN HÜKÜMLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

” Görevden uzaklaştırma:

Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkililer:

Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c) İllerde valiler;

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:

Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. (Bu şart KHK ile 10 gün olarak uygulanmayabilir)

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:

Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:

Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin kaldırılması:

Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:

Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Süre:

Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.”

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMELERİ

Buradan da görüleceği üzere OHAL süresinde başkaca bir düzenleme yapılmadığından açığa alınma süresi 3 aydan fazla olamaz. Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyoruz. OHAL süresince 8 KHK çıkarıldı ve Devlet bilerek bu konuyu düzenlemedi. Buradaki kasdın, soruşturmaların kısa sürede yapılıp tamamlanmasıydı.

Bugünlerde göreve döndürülecek öğretmenlerin büyük bir kısmı açığa alma süresi 3 ayını doldurmakta olan öğretmenlerdir.

Bu öğretmenlerden valilikçe açığa alınanlar valiliklerce, bakanlıkça açığa alınanlar ise bakanlıkça göreve döndürüleceklerdir.

15 Temmuz sonrası açığa alınan kamu personelinin bir kısmının(özellikle sosyal medya paylaşımı nedeniyle alınanların) süreç sırasında geri döndürüldüğü görülmektedir. Bazı valilikler süreci hukuka uygun olarak soruşturma süreci yürütmüş bazıları ise henüz bir işlem tesisi etmemiştir.

Her halükarda 3 aylık süresi dolanların iadesi zorunludur. İade edilen personel hakkında soruşturmaların devam etmesi mümkündür..

Hhaberlerde geçen bazılarının 2 ay daha uzatılacağına ilişkin ise;

Kanunun 145. Maddesinde yer alan;

“Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder”

hükmü uygulanmaktadır diye değerlendiriyoruz. Yani hakkında ceza kovuşturması olan savcılık takibinde olan adli durumla karşı karşıya olanlar için uygulanacaktır. Bu durumdaki memurlara 2 şer aylık sürelerle uzatma yapılabilmektedir.

Maksut BALMUK