12 Eylül 2014

Görevden alınan memur eski görevine dönebilecek mi?

ile Maksut Balmuk

headline

Şubat ayında 6526 sayılı yasa ile eklenen bir madde gereği görevden alınan memur davayı kazansa dahi eski görev yerleri dolu ise eski görev yerlerine dönemiyorlar eş değer bir göreve atanıyorlardı.

Örneğin soruşturma ile alınan bir okul müdürü haklılığını yargı önünde ispatladığında görevden alındığı okul dolu ise buraya değil başka bir okulaatanıyordu.

2577 sayılı İdari yargılama usulü kanununun 28.maddesinde Şubat ayında yapılan değişiklikle maddenin hali:

“Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (Ek cümleler: 21/2/2014-6526/18 md.) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

Şeklinde olmuştu.

Torba yasa ile tüm memurları kapsayacak ve iki yıl keyfi görevden almanın, yer değiştirmenin ve açığa almamın yolunu açacak şekilde meclise taşınan madde genel kurulda değişikliğe uğrayarak;

“Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. “Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz.

“Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.” “

Şeklini almıştır. Bu değişikl,k, 11 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda (Şubat 2014 düzenlemesinde yer alan kırmızı bölüm çıkarılarak Eylül 2014’teki kırmızı bölümgetirilmiştir.

Bu düzenlemenin anlamı nedir?

Yeni düzenlemeye göre memurların(kamu görevlileri) görevden alınma, görev yeri değişikliği, yönetim görevinden el çektirme durumlarında yargı kararları uygulanacak ve eski görev yerlerine dönebilecekler.

Ancak evet kanunda da geçtiği gibi Ancak;

Bazı görevler bu kapsamın dışında. Yani onlarla ilgili yargı kararları iki yıl uygulanmayabilecek. Bu durum hakka, hakkaniyete de uygun olmayıp Anayasa mahkemesine taşınması durumunda iptali muhtemeldir.

Ancak kapsamında olan yani yargı kararıyla dönmeleri gerektiği halde döndürülemeyecek kadrolar şöyle;

1-Aşağıda yazacaklarımızın dışındaki kurumlarda bulunan Daire başkanları ve üstü görevdekiler

2-Kolluk teşkilatındaki sivil memurlar hariç tüm personel (amir olup olmadığına bakılmaksızın Polis dahil)

1 SAYILI CETVEL

Valiler;

Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;

(…)(1)

Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri; (9)

Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, (7)

2 SAYILI CETVEL

Bakan Yardımcıları (Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dahil) (11), Müsteşar ve yardımcıları ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

(2) (…)(15)

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

(…) (7)

(Ek: 5/5/2005-5345/34 md.) Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,(10) TürkiyeKamuHastaneleriKurumuBaşkanıveBaşkanYardımcıları, TürkiyeİlaçveTıbbiCihazKurumuBaşkanıveBaşkanYardımcıları, TürkiyeHalkSağlığıKurumuBaşkanıveBaşkanYardımcıları,(14)

Devlet Personel Başkanı (3)

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

Strateji GeliştirmeBaşkanları,(8)

BakanlıklarınRehberlikveTeftiş, RehberlikveDenetim, DenetimHizmetleribaşkanları,(15)

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, (12)

Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,(4)(12)

Bakanlık Müşavirleri (Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dahil)(13)

Birinci Hukuk Müşaviri,

Bakanlık Daire Başkanları,

İl İdare Şube Başkanları,

Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,

Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü,”

Sonuç olarak;

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bu kanun üst görev amirler ile kolluk kuvvetlerinde çalışan tüm personeli(sivil memur hariç)ilgilendiriyor…

Örneğinbir öğretmen ya da okul müdürü soruşturma gereği görevden alınmış, görev yeri değiştirilmişse davayı kazandıkları taktirde eski görevlerine dönebilecekler…

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel