3 Mayıs 2014

CHP Bu Kanunu Unuttu mu?

ile Maksut Balmuk

  6 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 sayılı yasanın adı “Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Bu kanun kamuoyunda Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması olarak biliniyor.

Bu yasaya eklenen bir madde ise ne Terörle Mücadele ile ilgili ne de  Özel Yetkili Mahkemelerle:

Bahsettiğimiz madde;

“MADDE 18 – 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması hâlinde bu kadroya, boş olmaması hâlinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

“4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.”  “

 

Şeklinde…

Bu maddeye göre kısaca;

İdare sizi keyfi olarak görevinizden aldı ve dava açtınız. Davayı kazandınız. Buna rağmen eski görev yerinize dönmeniz için o kadronun boş olması lazım.

Yani idare sizi görevden aldı ve başka bir kuruma atadı. Ertesi gün de sizin yerinize birini atadı dava açmanıza bile gerek yok çünkü yeriniz doldurulduğundan dava açıp kazansanız da eski yerinize dönemezsiniz.

 

Yine aynı kanuna eklenen bir başka madde ile;

 

Mahkeme sizinle ilgili bir karar verdi ve idare yani yöneticiniz keyfi olarak o kararı yerine getirmedi ise kişi hakkında tazminat davası açamazsınız devlet aleyhine açmak zorundasınız. Yani idarecilerin keyfi uygulamalarının sorumlusu devlet olacak.

 

İşte bu kanun maddeleri CHP tarafından bugüne kadar Anayasa Mahkemesine taşınmadı.

Kanunun iptali için Ana muhalefet partisinin yargıya taşıma hakkı var. Ana muhalefet Partisi CHP bugüne kadar bu yasayı yargıya taşımış değil.

Anayasamızda konu ile ilgili madde;
“MADDE 151- Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.”

Şeklinde. Bu maddede belirtilen 60 günlük süre Pazartesi günü doluyor. CHP yasayı Anayasa Mahkemesine taşımazsa tek yol tüm yargı yollarının tüketilerek Anayasa Mahkemesine başvurmak. Fakat o süreç sonuçlanıncaya kadar atı alan Üsküdar’ı geçmiş olacak…

 

Kamu görevlileri için çok önemli olan bu yasayı CHP mahkemeye taşıdı ise bilgilendirmesi halinde özellikle kamu görevlilerinin bilgisine sunmak üzere yayımlamak isteriz.

 

Maksut BALMUK
Öğretmen