21 Aralık 2017

Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?

ile Maksut Balmuk
Bir memur, disiplin cezası aldığında nereye, nasıl itiraz etmeli?

Disiplin Cezalarına İtiraz Süreci

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında 6111 sayılı yasa ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikten önce örneğin Okul Müdürünün verdiği cezaya bir üst makama yani İlçe Milli Eğitim Müdürüne itiraz edilebiliyordu.

657 sayılı yasada; 6111 sayılı yasa ile 2011 yılında yapılan değişiklikten sonra itirazlar Disiplin Kurullarına yapılmaktadır.

 

Disiplin Kurulları kanunda;

“Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:

Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 – 2381/2 md.)

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.(2)

(Değişik: 12/2/1982 – 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

İtiraza ilişkin madde ise;

“İtiraz:

Madde 135 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/113 md.)

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

 

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Şeklindedir.

Özetle ;

– Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları için itirazlar Disiplin Kuruluna

– Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası için ise Yüksek Disiplin Kuruluna

İtiraz edilmesi gerekir.

İtiraz dilekçesi kapalı zarfta okula(ilk disiplin amirine) verilerek silsile yoluyla gitmesi sağlanabileceği gibi disiplin kurullarına da verilebilir..

 

İtiraz için gelen dosyalara disiplin kurulları itirazı kabul ya da reddederler. Disiplin kurulları bu noktada ayrı bir ceza teklifinde bulunamazlar.

Eğer itiraz reddedilirse ilgiliye tebliğ edilir. Bu aşamadan sonra yeni bir itiraz merci yoktur. Ancak yargı yoluna başvurulabilir.

Eğer itiraz kabul edilirse karar ve dosya cezayı veren makama gönderilir.

Cezayı veren makam “İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.”

Hükmü gereği hafif olmak üzere yeniden (başka bir) ceza verebileceği gibi hiç ceza da vermeyebilir.

Yeniden ceza vermesi durumunda;

Asıl değinmemiz gereken konulardan birisi de budur. Amir bir alt cezayı verdiğinde kişi hakkında yeni bir işlem tesis edildiğinden yeniden 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz tabii ki yine disiplin kuruluna yapılacaktır.

Devlet personel başkanlığının da görüşü bu doğrultudadır.

Devlet Personel Başkanlığın görüş yazısında bu durum;

“Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna yeniden itiraz edilebileceği değerlendirilmektedir.”

Şeklinde açıklanmıştır. Tıklayınız.

Bu şekilde itiraz edilmesi ve itirazın yeniden disiplin kurulunca kabul edilmesi halinde karar ve dosya cezayı veren makama gönderilir ve amir tarafından yine ilgili kanun maddesine göre işlem yapılır.

Amirin yine cezayı tümden kaldırma yetkisi vardır.

İtiraz etmeden yargıya gidilebilir mi?

İtiraz etmeden de cezanın tebliği edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde idari mahkemelerine dava açılabilir. Yani dava açmak için itiraz şart değildir.

İtiraz ettiğimiz halde ceza devam ediyorsa (yani itiraz reddedildi ise) dava açma süresi itirazın red kararının tebliğ edildiği tarihte başlar. Yalnız bu kez süre 60 gün değil, itiraz süresi düşülerek hesaplanır.

Örneğin ceza tebliğ edildi ve biz 7 günlük sürenin 5.gününde itiraz ettiysek itirazın reddi halinde açacağımız dava için 60 değil 60-5=55 günümüz kalmış demektir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel