23 Şubat 2016

Aday öğretmenlerin durumu netleşmeli

ile Maksut Balmuk

headlineMEB Aday öğretmenlik sistemini değiştirmiştir. Bu değişiklik yapılırken maalesef hukuki alt yapısı oluşturulmamıştır. Bu konudaki bazı soru işaretlerini daha önce *burada ele almıştık.

MEB o yazıda da belirttiğimiz gibi maalesef “kervan yolda dizilir” anlayışından vazgeçmemektedir.

Ataması yapılan binlerce öğretmenin kafaları karışıktır. MEB halen aynı anlayışında ısrar etmektedir.

Atanan öğretmenlerin, adaylıklarının ilk 6 ayını geçirecekleri illeri de belli olmuştur. Şimdi de bu öğretmenlerin okulları belli olacaktır.

Biz de mevcut mevzuata göre öğretmenlere ve MEB’e bazı uyarılarda bulunmak istiyoruz.

1- Özür Grubu Atamaları:

MEB bu öğretmenlerin 2017 Şubat döneminde özür grubu başvurusu yapıp yapamayacaklarını açıklamalıdır.

2- Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Atanan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdürler ve bunu bir şekilde tamamlamaları gerekir.

17.04.2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

MADDE 42 – (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Şeklindedir.

Bu mevzuata bakarsak atanan bir çok öğretmenin mağdur olabileceğini söyleyebiliriz.

Aynı yönetmeliğin;

Madde 46: … (2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aday öğretmen olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca öğretmene vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin; öğretmenlikte geçen kısmı görevin yapıldığı hizmet alanında, öğretmenlik dışında geçen kısmı ise görevin geçirildiği hizmet bölgesinin birinci hizmet alanında geçmiş sayılır.”

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler

“MADDE 47 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekaleten ya da görevlendirme suretiyle 90 günden fazla geçen geçici görev süreleri … zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.”

Maddelerini birlikte değerlendirdiğimizde;

Öğretmenler Dikkat:

Örneğin siz 3. Hizmet Bölgesinde olan Hakkari’de bir okula atanmışsanız ve bu okul da 4. Hizmet alanında ise zorunlu hizmet yükümlülüğünüz 5 yılda kalkacaktır.

Şimdi siz 6 ay başka ilde görev yapacaksınız. Bu durumda görev yapacağınız ildeki okulu seçerken (seçim hakkı verilmişse) örneğin 2.Hizmet Bölgesinde bulunan İstanbul’da bulunacaksanız 5. Hizmet alanındaki bir okulu seçerseniz mağduriyetiniz minimum olur. Çünkü bu okullarda da zorunlu hizmet süresi 5 yıldır.

Eğer siz merkezi okul diye İstanbul’da 1,2 ya da 3. Hizmet alanında bir okulda görev yaparsanız bu süreleriniz zorunlu hizmetten sayılmayacaktır.

Asıl görev MEB’in

MEB Öğretmenleri bu konularda bilgilendirmelidir. MEB ayrıca bu öğretmenlerle ilgili mevzuat düzenlemesi yapmalı ve gerekirse bu sürelerinin atamalarının yapıldığı kurumda geçmiş gibi sayılması (en azından zorunlu hizmet süresi için) sağlanmalıdır.

3- Hizmet Puanı:

Yönetmelik madde 41:… diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dahil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

Şeklindedir.

Yani 6 aylık sürede alacağınız puanlar geçici olarak görev yapacağınız kuruma göre olacaktır.

MEB bu konuda da tedbir almalıdır. Hiçbir şey yapılamıyorsa özellikle yaz döneminde kendi kurumlarında geçirmiş kabul edilebilirler.

Her okul/kurum için Hizmet puanları 10 ile 30 puan arasında değişmektedir.

Yönetmelik maddesine bakacak olursak;

MADDE 40 – (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

Şeklinde olduğu görülecektir.

4- Adaylık Süreci:

Yine yönetmelikte;

“Performans değerlendirmesi

MADDE 16 – (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il milli eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur.

(3) Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi için öngörülen asgari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dönemde/dönemlerde yapılır.”

şeklindedir.

Bu durumda yeni atanan aday öğretmenler 6 ay boyunca derse girmeyeceklerine yani değerlendirme yapılabilecek şekilde “bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi” fiilen öğretmenlik yapmayacaklarına göre değerlendirmeleri nasıl yapılacaktır?

Bu konunun da açıklığa kavuşturulması gerekir.

5- Ek Ders;

Değerli öğretmenler;

Derslere girmeye başladığınızda;

– Okul öncesi(Anasınıfı ve Anaokulu) ve sınıf öğretmeni (İlkokul) iseniz haftada 18 saat,

– Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni iseniz ( Fizik, Biyoloji, Kimya, Matematik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji… gibi) haftada 15 saat,

– Atölye ve laboratuvar öğretmeni (İmam Hatip ve Meslek Liselerinde meslek dersi öğretmenleri) (Gıda Teknolojisi,Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri,Harita-Tapu-Kadastro, Hukuk, İ.H.L. Meslek Dersleri,Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Makine Tek./Makine ve Kalıp, Matbaa, Muhasebe, Pazarlama ve Perakende… ) iseniz haftada 20 saat,

Maaş karşılığı derse girersiniz. Daha fazla derse girdiğinizde girdiğiniz her ders için net ücreti 10,86 TL civarında olmak üzere ek ders ücreti alırsınız.

Kısaca bir hesapla bir sınıf öğretmeni haftada 30 saat derse girmek zorundadır.

Bunun 18 saati maaş karşılığı olduğuna göre kalan 12 saat ek ders ücreti karşılığıdır. Ayrıca her öğretmene her 10 saat için 1 ekders hazırlık ve planlama ücreti ödenir.

Yani 30 saat derse giren sınıf öğretmeni haftalık 3 ek ders de hazırlık ve planlamadan alır.

Toplam ek ders saati haftalık: 12+3=15 dir.

Bu öğretmen (15×10,86) haftada yaklaşık 163 TL ek ders ücreti alır.

Bu da 4 haftalık aylarda aylık 652 TL eder.

MEB’e soruyoruz?

Aday öğretmenlerin ek ders ile ilgili konumları ne olacaktır? Örneğin okul idarelerinde çalışacakları süreler ders mahiyetinde yönetim görevinde mi sayılacaktır? Öyle ise ek ders ücreti alacaklar mıdır? Ya da diğer zamanlarda ek derslerle ilgili hukuki durumları ne olacaktır? Bu konuda düzenleme yapılacak mıdır? En azından açıklama yapılmalıdır.

Kısaca;

MEB kafalarda soru işareti bırakmaktan vazgeçmeli ve mevzuatta yapacağı düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmelidir.

MEB öğretmenlerin kafasını çok karıştırmamalıdır.

Bizim de aday öğretmenlere naçizane tavsiyemiz; sürekli değişse de mevzuatla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışmaları, görev, sorumluluk ve haklarını öğrenmeleri noktasında olacaktır. İşe yukarıda bahsettiğimiz

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile başlayabilirler.

Mevzuata en doğru olarak nereden ulaşılır?

Bunun için en doğru adres: http://www.mevzuat.gov.tr/ dir.

Ve öğretmenler adaylık süreci sonunda yapılacak yazılı sınavlarda sorulacak mevzuatı da şimdiden ele alabilirler:.

Bunları burada da listeleyecek olursak;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

4. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

6.3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

8. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

9. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

10.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

11. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

12. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

13. Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Yapılacak değişiklikler ve yeni düzenlemeler için sürekli ve güncel yayın yapan

http://www.memurlar.net/

sitesine günde birkaç kez göz gezdirmeleri de yararlarına olacaktır.

Yeni atanan öğretmenlere aramıza hoş geldiniz derken görevlerinde başlarılar dilerim.

Maksut BALMUK

Öğretmen

www.memurlar.net