29 Haziran 2020

2019’da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020’de müdür olabilir mi?

ile Maksut Balmuk

Konuya ilişkin yönetmelik 21.6.2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’dir.

Yönetmeliğe göre yönetici olabilmek için genel şartlar 5. maddede:

“Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.”

Özel şartlar da;

Müdürlük için 6. Maddede;

“Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

Müdür yardımcılığı için 7. Maddede;

“Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.”

Şeklinde belirlenmiştir.

İlk defa yönetici olacaklar için yazılı sınav şartı var.

Hiç yöneticilik yapmamış olanlar ile geçmişte yöneticilik yapıp şimdiki başvuru sürecinde yönetici konumunda olmayanlar ilk defa atamaya tabidirler.

Geçmiş uygulamalarda daha önce yöneticilik yapmış olanlar yeniden atama kapsamında başvuru yapabilirlerken isteyenler yazılı sınava girerek ilk defa kapsamında da başvuru yapabilmekteydiler. Bu durum yönetmeliğin en çok tartışılan alanlarındandır.

Konumuza dönecek olursak;

2019 yılında yönetmeliğe göre yazılı sınava girip müdür yardımcısı olanlar bu yıl (bir yıllık müdür yardımcılığı şartının dolduracakları gerekçesiyle) müdür olabilip olamayacaklarını yoğun bir şekilde sormaktadırlar.

Aslında sorunun cevabı başvuru sisteminde var.

Öğretmenler sisteme girdiklerinde önlerine;

Onay butonu gelmektedir. Bu ifadeden kasıt başvurulacak kadroyla ilgili şartların yönetmeliğe göre sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu şartların anlayabilmek için, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yönetmeliğin 5-6-7. Maddeleri (müdürlük için 5-6) öncelikli olmak üzere yönetmeliğin tamamına bakmak gerekir.

Bu onay butonunda yer alan 30.01.2020 tarihin dayanağı ise;

“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Ek ibare:RG-12/1/2019-30653) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. “

30.01. 2020 bu yıl (2020’de) yapılan yazılı sınava başvurunun son günü idi.

Bu durumda 2019 yılında müdür yardımcısı olan bir öğretmenin 30.01.2020 itibariyle 1 yıllık müdür yardımcılığı süresini doldurmasına imkan bulunmadığından 2020 yazılı sınava girip başarılı olmuş olsa bile müdürlük başvurusunda bulunamaz.

Yönetmelikteki 6. Madde (b ) fıkrasında yer alan;

“b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.”

Hükmünü dolduranlar ise başvurabilirler.

Yani yönetmelik 6.maddedeki diğer fıkralara uygun olanlar ile bu fıkrada yer alan geçmişte yapılan asil yöneticiliklerin yanı sıra belirtilen diğer görevleri yaparak şartı tamamlayanlar başvurabilirler.

Geçmişte yöneticiliği bulunmayan 2019’da ilk kez yönetici olanlar ise 2021 yılında başvurabileceklerdir.

Maksut BALMUK