29 Nisan 2014

13 Haziran’da okul yöneticisinin ek ders ücreti

ile Maksut Balmuk

headline (2)

13 Haziran’da görevlendirme yoluyla eğitim kurumu yöneticiliği yaptırılacak olanlar kaç saat üzerinden ek ders alacak?

Geçici Görevlendirilecek Yöneticilerin Ek Dersleri

MEB’in görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti ile ilgili olarak yayımladığı bir yazı, 4/4/2014 tarihinde haberleştirilmişti.

Bu yazıdaki cümleler aynen şöyle idi.

Ders Ücretlerine ilişkin esasların 10.maddesi yöneticilerle ilgili olup ek ders görevinden sayılan halleri düzenlemektedir. Örneğin müdür, müdür yardımcılarının alacağı ek dersler…

16.madde ise görevlendirme olarak çalışacak olan öğretmen ve yöneticilerin ek derslerini düzenliyor.

Bahse konu olayda (yani tereddüde düşülen olayda) müdür yardımcısı iken okul müdürü olarak görevlendirilen kişinin ek ders ücretini nasıl alacağına yönelik.

Bakanlık görüş yazısında;

Toplu sözleşme de göz önüne alınarak;

10.maddeye göre mi çok alıyor, 16.maddeye göre mi çok alıyor ona bakın fazla olanı ödeyin diyor.

Olayda Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı iken Okul Müdürü olarak görevlendirilen kişinin asıl görevi olan müdür yardımcılığından 10.madde gereği 20 saat ücret alması gerekirken, Görevlendirme müdürlük için 16.madde gereği 18 saat ücrete tabidir.

Bu durumda; bakanlık tarafından fazla olan yani 20 saat ücret ödenmesi yönünde görüş belirtilmiştir.

Yani Anadolu Lisesi müdürlerinin aldığı 25 saat değil, görevlendirme ücreti olan 18 saat değil, asil müdür yardımcılığı ücreti olan 20 saat alacaktır.

Görevlendirmede karşılaştırma işgal edilen kadro değil, geçici görev ile asil görev şeklinde olacak yani ders ücretlerine ilişkin esasların 10. ve 16.maddelerine bakılacak. Hangisi fazla ise o ödenecektir.

Şimdi gelelim 13 Haziran’a yani tüm yöneticilerin kanun gereği görevlerinin sona ermesine;

Bilindiği üzere kanun gereği 13 Haziran 2014 itibariyle 4 yılını dolduran yöneticilerin görev süreleri sona ermektedir. 13 Haziran gününden sonraki ilk mesai günü olan 16 Haziran 2014’te imza yetkileri yoktur. Öğretmenliğe döndürülmüşlerdir.

Bu durumda bakanlık ve valilikler;

-Ya o güne kadar her kuruma gerekli görevlendirmeleri yapacaklar (ki buna imkansız diyerek iddialı konuşuyoruz…)

-Ya da başkası atanıncaya kadar görevinize devam edin şeklinde bir düzenlemeyi 13 Haziran 2014 tarihine kadar yapıp duyuracaklar.

-Üçüncü alternatif o kurumda 4 yılını doldurmayan varsa o yöneticiye bırakılacak müdürlük.(Bu akıllara gelmiş midir acaba?…)

Bu durumda bu yöneticiler geçici görevli olacaklarına göre ek dersleri nasıl olacak;

Bir başkası ya da aynı kişiler valilik onayıyla 4 yıllığına görevlendirilinceye kadar bu yöneticiler öğretmen olduklarından ve geçici görevle yöneticilik yapacaklarından ders ücretlerine ilişkin esasların 16.maddesine tabi olacaklar ve18 saat ek ders ücreti alacaklardır. Müdür de müdür yardımcısı da aynı ücreti alacaktır. Örneğin Tamgün tam yıl onayı bulunan bir meslek lisesinin Müdürü 4 yılını doldurmuş, başyardımcısı 4 yılını doldurmamışsa; müdür 18 saat ücret alırken başyardımcı, 30 saat ücret alacaktır.

MEB Ne Yapmalı?

Böyle bir kanunun mecliste olduğunu bilen bir bakanlığın (üstelik kendi süzgeçlerinden geçip hazırlanmışken) kanunun yayımlandığı günün ertesi gün mevzuat düzenlemeleri hazır olmalıydı. Yasa meclisten geçip Cumhurbaşkanı makamına sunulduktan sonra imzaya kadar geçen neredeyse 15 günlük süreçte hazırlık yapılmalıydı. Hadi o olmadı araya seçim girdi kaos, tartışma olmasın, hükümet yıpranmasın istendi o zaman da hazırlık yapılır Nisan’ın ilk günlerinde yayımlanırdı. Ama nafile… Halen hazırlıkların devam ettiği bilgisi geliyor.

Amacınız, yolunuz ve niyetiniz belli iken bu karmaşa yanlışlık, bekleme neden? Yoksa daha önce de söylediğimiz gibi Şimdi de 15 Mayıs sendika sayımları mı bekleniyor? Yoksa yöneticiler zaafa uğramasın eğitim öğretim aksamasın diye mi? Merak etmeyin kanun konuşulmaya başladığı anda herkesin gardı düşmüştür. Koltuklar paylaşılmaya, sen gidicisin, sen kalıcısın denilmeye, bize gel sende kal tekliflerine, giderken şunu da yapayım… demeler başladı bile.

Bu nedenle MEB’in yapacağı iş;

Yöneticilerle ilgili düzenlemeleri bir an önce yayımlamak, görevine son verilecekler için tedbir alıp mağdur etmemek olmalıdır. Çünkü öğretmenliğe dönecek olan yılların yöneticilerine öğretmenlik için boş kadro bulmak da sorun olacaktır. Özellikle bazı alan ve illerde…

MEB Okulların kapanmasını bekliyorsa bu yöneticilere yaz tatili de zehir olacak demektir… Görevden alınacaklarsa bari yer değiştirmeler öncesi yapılsın da onlar da istedikleri yerlereöğretmen olarak tayin isteyebilsinler, yaz tatillerini öğretmenler gib i01 Temmuz-01 Eylül arası yapabilsinler…

Maksut BALMUK
Öğretmen


Ders Ücretlerine ilişkin Esasların İlgili Maddeleri:

Ek Ders Görevinden Sayılan Haller

Ders niteliğinde yönetim görevi

MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden; a) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) b) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) c) Azınlık okullarında görevli olanlar dahil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından; 1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, 2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati, 3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati, 4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati, 5) (Değişik : 17/1/2011-2011/1328 B.K.K.) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,5/11

6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati, 7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati, ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı

süresince haftada 15 saati, f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir. (2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca

ödenir.

b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(Ek: 23/01/2009 tarihli ve 2008/14575 sayılı B.K.K.) (2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

http://www.memurlar.net/haber/465776/